Kto sme a ako pracujeme?

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Sme k dispozícii klientom buď priamo v poradni alebo prostredníctvom online platformy, pričom rozsah spolupráce sa stanovuje individuálne - spravidla na ohraničený počet stretnutí.


Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom prvotného kontaktu cez e-mail u Vami vybranej psychologičky. V kontaktnom maile stručne uveďte, o aký problém ide. Mailom si dohodnete čas a spôsob konzultácie (osobný kontakt, telefonát, videohovor,...).


Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie alebo krátkodobú až strednodobú poradenskú činnosť, spravidla v rozsahu 5-10 sedení.


PhDr. Jana Hubinská, PhD. Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Katedre Psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dizertačnú skúšku ukončila opäť na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získala osvedčenie od prof. PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc.v nižšom stupni autogénneho tréningu.

Neskôr, v rámci vlastného vzdelávania absolvovala:

 • Sebaskúsenostný výcvik (32hodín) – Adlerovská psychologická škola
 • Akreditovaný vzdelávací program – Mediátor
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Základný výcvik v Transakčnej analýze – TA 101 +  Pasivita vo vzťahoch
 • Akreditovaná vzdelávacia aktivita – prvý kontakt s klientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte
 • Výcvik v programe Buddy
 • Výcvik v schématerapii – získaný certifikát – vystavil Slovenský inštitút schématerapie SIST
 • Individuálnu psychoterapiu – 80 hodín

V oblasti psychologického poradenstva sa venuje najmä vzťahovej väzbe:

 • a jej súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi jedinca (priatelia, partneri, rodičia),
 • ako aj jej súvislosťou s rôznymi oblasťami (životná spokojnosť, sebaúcta, sebaponímanie),
 • jej transgeneračným prenosom ako aj intrapsychickými konfliktami.

V tejto súvislosti ponúka aj podporu a poradenstvo.

E-mail: jana.hubinska(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                               

Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, kde tiež úspešne absolvovala doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí na katedre psychológie ako odborná asistentka. Už počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti na psychiatrických klinikách, ale aj v prostredí pracovnej a organizačnej psychológie. Po ukončení štúdia získala akreditované vzdelávanie v psychologickom a sociálnom poradenstve a v krízovej intervencií v organizácií Ipčko.sk, kde následne pôsobila skoro dva roky. Ďalej absolvovala kurzy psychodiagnostických metód, čo momentálne denne využíva vo svojej praxi ako psychologička na psychiatrickom oddelení Nemocnice sv. Lukáša v Galante. Vo svojej praxi sa venuje psychodiagnostike, vedie skupinové a komunitné stretnutia, autogénnemu tréningu a takisto individuálnych psychologickým sedeniam ako v klinickom prostredí, tak aj v prostredí bežného života. Momentálne je ašpirantkou na nástup do dlhodobého psychodynamického výcviku.


E-mail: ivana.mirdalikova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom

Mgr. Dominika Kurajda, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aktuálne pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako interný doktorand v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. Počas štúdia získavala skúsenosti ako vyškolený dobrovoľník vo viacerých občianskych združeniach, vo forme výchovy a neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí. Vzdelávanie a tréningy absolvovala najmä v oblasti arteterapie a meditácií ako napr. kurz mindfulness. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania stresu, adaptácie na nové životné situácie, či riešenia problémov prameniacich z akademického prostredia.E-mail: kurajda1(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                               
Aktuality
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
 Aktualizácia konzultačných hodín na LS 2023/24

Aktualizované konzultačné hodiny vyučujúcich nájdete na nasledujúcom odkaze.
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete