Kto sme a ako pracujeme?

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Sme k dispozícii klientom buď priamo v poradni alebo prostredníctvom online platformy, pričom rozsah spolupráce sa stanovuje individuálne - spravidla na ohraničený počet stretnutí.

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom prvotného kontaktu cez e-mail u Vami vybranej psychologičky. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie alebo krátkodobú až strednodobú poradenskú činnosť, spravidla v rozsahu 5-10 sedení.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou sa aktivity poradne často realizujú v online priestore, no máme i možnosť osobného stretnutia. Mailom si môžete dohodnúť čas a spôsob konzultácie (osobný kontakt, telefonát, videohovor, ...).

Kde nás nájdete?

PhDr. Jana Hubinská, PhD. Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Katedre Psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dizertačnú skúšku ukončila opäť na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získala osvedčenie od prof. Ondreja Kondáša v nižšom stupni autogénneho tréningu. Neskôr absolvovala workshop v gestalt psychoterapii a absolvovala niekoľko hodín v sebaskúsenostnom výcviku. V oblasti psychológie sa venuje najmä vzťahovej väzbe a jej súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi jedinca (priatelia, partneri, rodičia) ako aj jej súvislosťou s rôznymi oblasťami (životná spokojnosť, sebaúcta, sebaponímanie), jej transgeneračným prenosom ako aj intrapsychickými konfliktami. V tejto súvislosti ponúka aj podporu a poradenstvo. 


E-mail: jana.hubinska(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                               

Mgr. Jana Holienková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde úspešne ukončila aj doktorandské štúdium a získala titul PhD. V súčasnosti pôsobí na katedre psychológie FF UCM ako odborná asistentka. Na univerzitnej pôde sa okrem vzdelávania a výskumu v oblasti sociálnej psychológie venuje aj psychologickému poradenstvu študentov a zamestnancov. Praktické skúsenosti získava vo svojej praxi v oblasti klinickej psychológie, kde pracuje s dospelými a adolescentmi s rôznymi druhmi problémov. Od roku 2017 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Aktuálne je pod supervíznym vedením. Vo svojej práci s klientmi využíva metódu existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť. Na terapiu nahliada ako na priestor rozvíjania individuálneho potenciálu každého človeka vo svojej  jedinečnosti a bohatosti. 


E-mail: jana.holienkova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom


Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, kde tiež úspešne absolvovala doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí na katedre psychológie ako odborná asistentka. Už počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti na psychiatrických klinikách, ale aj v prostredí pracovnej a organizačnej psychológie. Po ukončení štúdia získala akreditované vzdelávanie v psychologickom a sociálnom poradenstve a v krízovej intervencií v organizácií Ipčko.sk, kde následne pôsobila skoro dva roky. Ďalej absolvovala kurzy psychodiagnostických metód, čo momentálne denne využíva vo svojej praxi ako psychologička na psychiatrickom oddelení Nemocnice sv. Lukáša v Galante. Vo svojej praxi sa venuje psychodiagnostike, vedie skupinové a komunitné stretnutia, autogénnemu tréningu a takisto individuálnych psychologickým sedeniam ako v klinickom prostredí, tak aj v prostredí bežného života. Momentálne je ašpirantkou na nástup do dlhodobého psychodynamického výcviku.


E-mail: ivana.mirdalikova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom

Mgr. Dominika KurajdaAbsolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aktuálne pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako interný doktorand v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. Počas štúdia získavala skúsenosti ako vyškolený dobrovoľník vo viacerých občianskych združeniach, vo forme výchovy a neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí. Vzdelávanie a tréningy absolvovala najmä v oblasti arteterapie a meditácií ako napr. kurz mindfulness. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania stresu, adaptácie na nové životné situácie, či riešenia problémov prameniacich z akademického prostredia.E-mail: kurajda1(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                               
Aktuality
Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v n...
Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete