Kto sme a ako pracujeme?

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Jednotliví psychológovia sú k dispozícii klientom priamo v poradni, pričom rozsah stretnutí sa stanovuje individuálne. 

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu u Vami vybranej psychologičky. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie, ale aj pravidelnú poradenskú činnosť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou sa aktivity poradne presúvajú do online priestoru. Mailom si môžete dohodnúť čas a spôsob, ako sa konzultácia bude realizovať (telefonát, videohovor, ...).

Kde nás nájdete?

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Od roku 2000 pôsobí ako odborný asistent a v súčasnosti aj ako vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problémom detí a mládeže, v súčasnosti najmä problematike umierania a smrti v teórii i praxi (Keď umiera dieťa, Praktická tanatológia I. - 2010, Kapitoly z tanatológie - 2013). Rok pôsobila v charitatívnej organizácii Break (Hunstanton, Norfolk, Veľká Británia) pre ťažko chorých a postihnutých. Zameriava sa na problematiku zvládania náročných a krízových situácií, vyrovnávania sa so stratami, problematiku smútenia a riešenia nárokov vyplývajúcich z akademického prostredia.


E-mail
: slavka.demuthova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom       
  

PhDr. Jana Hubinská, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Katedre Psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dizertačnú skúšku ukončila opäť na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získala osvedčenie od prof. Ondreja Kondáša v nižšom stupni autogénneho tréningu. Neskôr absolvovala workshop v gestalt psychoterapii a absolvovala niekoľko hodín v sebaskúsenostnom výcviku. V oblasti psychológie sa venuje najmä vzťahovej väzbe a jej súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi jedinca (priatelia, partneri, rodičia) ako aj jej súvislosťou s rôznymi oblasťami (životná spokojnosť, sebaúcta, sebaponímanie), jej transgeneračným prenosom ako aj intrapsychickými konfliktami. V tejto súvislosti ponúka aj podporu a poradenstvo. 


E-mail: jana.hubinska(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                                

Mgr. Jana Holienková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti ako dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra a v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO. V roku 2013 úspešne absolvovala doktorandské štúdium. Po jeho ukončení nastúpila na pozíciu psychológa v organizácii DSS PD v Báhoni, kde pracovala s psychiatrickými, imobilnými a nevidiacimi klientmi. V súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Má skúsenosti s krízovou intervenciou, validáciou, relaxačnými a arteterapeutickými technikami. Absolvovala workshopy Úvod do 3D koučingu a Kreatívna reminiscencia. Od októbra 2017 je frekventantkou dlhodobého výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostných a vzťahových kríz.


E-mail: jana.holienkova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom

Mgr. Ivana Václaviková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas magisterského štúdia získavala praktické skúsenosti v organizácii DSS MOST, ktorá je zameraná na poskytovanie sociálnych a psychologických služieb ľuďom s duševnou poruchou a ich rodinám. V roku 2013 úspešne obhájila dizertačnú prácu a v súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Zároveň pracuje na pozícii psychológa v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Okrem diagnostickej a poradenskej činnosti týkajúcej sa školského výkonu a profesionálnej orientácie sa venuje i deťom s poruchami správania a emocionálnymi problémami a poskytuje poradenstvo ich rodičom a vyučujúcim. Absolvovala workshopy Úvod do 3D coachingu, Prístup zameraný na človeka, Práca s emóciami v poradenskom procese a Skupinová dynamika. Od januára 2015 je frekventantkou dlhodobého výcviku v integratívnej psychoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania záťaže a interpersonálnych konfliktov.

E-mail: ivana.vaclavikova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom       

                                                 
Aktuality
Rozdelenie študentov do skupín 
Rozvrh pre dennú formu štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete