Magisterské štúdium

Psychológia – magisterské štúdium


Rada pre študijný program:

·predsedkyňa RŠP: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

·člen RŠP: prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

·študentka: Alexandra Majorová

·zástupkyňa externého prostredia – absolventka: Mgr. Eliška Mordelová (školská psychologička)

·zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Michal Zahradník (vedúci pracoviska a garant zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

· doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. – univerzitná profesorka

· prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD. - univerzitný profesor

· Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. - univerzitná docentka

· PhDr. Dominika Doktorová, PhD. - univerzitná docentka

· PhDr. Zuzana Mičková, PhD. - univerzitná docentka


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu psychológia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – psychológia

Vzdelávanie v študijnom programe rešpektuje štandardy Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre vzdelávanie a prípravu budúcich psychológov a je kompatibilné so vzdelávaním psychológov v členských krajinách EÚ. Cieľom vzdelávania v študijnom programe je príprava absolventa, ktorý v čase ukončenia magisterského stupňa disponuje vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe. Je pripravený pracovať v oblastiach psychologickej špecializácie (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a/alebo v oblasti výskumu. Absolvent má špecializované vedomostí a zručností z oblastí všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín ako aj vedomosti a zručnosti z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum vo všetkých fázach.


Profil absolventa

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1.Vedomosti: Absolvent 2. stupňa študijného odboru Psychológia sa orientuje v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Má špecifické poznatky prevažne v oblasti aplikovaných psychologických disciplín (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, teórie osobnosti, teórie pracovného výkonu, teórie vedenia ľudí, teórie analýzy práce, teórie analýzy učebných potrieb, teórie poradenstva a psychoterapie), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov/spoločnosti. Pozná princípy projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu vrátane možností analýzy dát. Konkrétne vie absolvent napr. definovať minulé a súčasné trendy, koncepcie a teórie v psychológii, charakterizovať najnovšie poznatky v oblasti psychológie, vysvetliť ovplyvnenie emócií alebo psychických porúch základnými psychickými procesmi, opísať poruchy osobnosti, vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach, charakterizovať konkrétne situácie, ktoré vyvolávajú určité psychické stavy, klasifikovať vedecké metódy psychologického výskumu, vysvetliť pozitíva, negatíva a adekvátnosť použitia výskumných techník vzhľadom na daný kontext, opísať princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov, vymedziť spôsoby štatistického analyzovania dát, charakterizovať softvér vhodný pre psychologický výskum, opísať princípy a predpoklady vedeckého projektovania a výskumu v psychológii, reprodukovať legislatívne a etické princípy psychologickej činnosti.

2.Získané zručnosti: Absolvent študijného odboru Psychológia (2. stupeň) disponuje zručnosťami v oblasti aplikácie špecifických poznatkov rôznych psychologických disciplín, najmä konštruovanie metodík, navrhovanie postupov na hodnotenie výkonu, navrhovanie výcviku, navrhovanie terapeutického plánu alebo psychoterapie. Ďalej nadobudne zručnosť v oblasti diagnostiky v rámci výskumu (laboratórne podmienky, terénny výskum) a v rámci aplikovaných disciplín podľa psychologickej špecializácie. Absolvent je schopný navrhnúť a realizovať náročnejší výskumný projekt (experiment) vrátane multivariačnej analýzy dát alebo kvalitatívnej analýzy dát. Absolvent ďalej disponuje schopnosťou písať odborné články/výstupy/nálezy/správy, tvoriť koncepcie, uskutočniť analýzy a schopnosťou prezentovať ciele a výsledky i schopnosťou reflektovať svoju odbornú činnosť a odbornú činnosť druhých. Absolvent teda vie konkrétne napr. aplikovať psychologické hodnotenia, interpretácie a intervencie, vykonávať individuálnu diagnostiku, individuálnu a skupinovú psychoterapiu, aplikovať úvodné vedenie rozhovoru s klientom, vytvárať, aplikovať a analyzovať diagnostické škály, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať výskumný projekt, formulovať závery a navrhovať ich pre konkrétne situácie, vyhľadávať a využívať psychologické metódy a postupy v praxi, vykonávať pedagogickú a poradenskú činnosť.

3.Profesijné a prenositeľné kompetencie: Absolvent nadobudne profesionálne kompetencie vzťahujúce sa na psychologický obsah odborného procesu a činností v kontexte klinickej praxe, poradenskej a psychoterapeutickej praxe, vzdelávacej praxe, kontextu práce a organizácie, konkrétne dokáže špecifikovať ciele (analyzovať potreby a určovať ciele), posudzovať alebo diagnostikovať (jednotlivca, skupinu, organizáciu, situáciu), vyvíjať (službu alebo produkt), realizovať a vyhodnotiť intervenciu a komunikovať výsledky. Okrem uvedených vedomostí a zručností viazaných na prípravu na povolanie psychológa získava absolvent aj viaceré prenositeľné kompetencie - preukazuje samostatnosť pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Prioritou vzdelávania v študijnom odbore psychológia je pripraviť absolventov pre výkon povolania pomáhajúcej profesie. Úspešnosť v zmysle viditeľnosti pre širšiu verejnosť, alebo dosiahnutia riadiacich funkcií nie je kritériom úspešnosti pomáhajúcich profesií. Z tohto pohľadu každý absolvent, ktorý dokáže poskytovať psychologickú starostlivosť klientom a pacientom, je úspešný a pre spoločnosť prospešný. Naši absolventi sú však úspešní v obsadzovaní miest na rozmanitých pozíciách širokého spektra možností profesijného uplatnenia:

Mikulová Paulina, Mgr. – hlavný štátny radca – Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR

Marko, Martin, Mgr., PhD. – vedecký pracovník – Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

Doktorová, Dominika, PhDr., PhD. – prodekanka pre štúdium – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave v rámci monitorovania a hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania realizuje (okrem iného) aj zber a vyhodnocovanie dát zameraných na uplatniteľnosť absolventov v odbore. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie na prvom stupni vysokoškolského štúdia študijného programu psychológia nesmeruje k získaniu žiadnej špecifickej profesijnej kvalifikácie a neposkytuje získanie kompetencií nevyhnutných pre samostatnú prax v psychológii, uplatniteľnosť v praxi môže byť monitorovaná až po absolvovaní druhého stupňa. Absolventi študijného programu psychológia na FF UCM dosahujú najlepšie výsledky v uplatniteľnosti spomedzi všetkých študijných programov na FF UCM. Až 70% z nich sa zamestnalo priamo v odbore a ďalších 16% v odbore prekrývajúcom sa s vyštudovaným odborom. Len 14% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v inej oblasti, čo však poukazuje na skutočnosť že 100% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce. Podľa údajov za posledných 15 rokov, väčšina absolventov (65%) bola zamestnaná do troch mesiacov od ukončenia štúdia a ďalších 23% si našlo prácu do pol roka.


Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné magisterské štúdium

Infolisty pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium


Aktuality
 Štátne skúšky 2023/2024

Milí študenti, dovoľujeme si vám oznámiť, že štátne skúšky pre akademický rok 2023/24 sa uskutočnia v termínoch:externé štúdium: 21.-22.5.2024denn...
Okruhy k predmetu ŠS- Kolokviálna skúška

Vážení študenti, okruhy k predmetu Kolokviálna skúška nájdete: pre Bc. stupeň: sylabus podľa systému AIS z predmetov Všeobecná psych...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete