Bakalárske štúdium

Psychológia – bakalárske štúdium


Rada pre študijný program:

· predsedkyňa RŠP: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

· člen RŠP: prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

· študentka: Alexandra Majorová

· zástupkyňa externého prostredia – absolventka: Mgr. Eliška Mordelová (školská psychologička)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Michal Zahradník (vedúci pracoviska a garant zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

· doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. – univerzitná profesorka

· prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD. - univerzitný profesor

· Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. - univerzitná docentka

· PhDr. Dominika Doktorová, PhD. - univerzitná docentka

· PhDr. Zuzana Mičková, PhD. - univerzitná docentka


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu psychológia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – psychológia

Vzdelávanie v študijnom programe rešpektuje štandardy Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre vzdelávanie a prípravu budúcich psychológov a je kompatibilné so vzdelávaním psychológov v členských krajinách EÚ. Cieľom vzdelávania v študijnom programe je príprava absolventa, ktorý v čase ukončenia bakalárskeho stupňa disponuje vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe. Orientuje sa v rozličných subdisciplínach psychológie a niektorých súvisiacich vedných disciplínach. Disponuje základným vzdelaním vo všetkých psychologických špecializáciách, hlavných témach a technikách v psychológii ako vednom odbore. Má základy pre osvojenie si primárnych psychologických zručností a predpokladov pre vedenie výskumu v psychológii.


Profil absolventa

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1.Vedomosti: Absolvent 1. stupňa študijného odboru Psychológia disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín). Študent vie reprodukovať základné psychologické teórie, definovať minulé a súčasné trendy, koncepcie a teórie v psychológii, základné psychické procesy a vie vysvetliť ich ovplyvnenie emóciami, klasifikovať vedecké metódy psychologického výskumu, vysvetliť pozitíva, negatíva, adekvátnosť použitia výskumných techník vzhľadom na daný kontext, opísať princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov, vymedziť spôsoby štatistického analyzovania dát, charakterizovať software vhodný pre psychologický výskum a opísať princípy a predpoklady vedeckého projektovania a výskumu v psychológii. Ďalej disponuje poznatkami z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). Okrem uvedeného absolvent disponuje základnými poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied a poznatkami o etických princípoch pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti a rovnako spôsobilosťou uplatňovať tieto princípy.

2.Získané zručnosti:Absolvent študijného odboru Psychológia (1. stupeň) disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, napr. vedenie rozhovorov, fokusových skupín a pozorovanie, má osvojené základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy. Absolvent je ďalej schopný orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky. Vie realizovať individuálnu diagnostiku, vytvárať, aplikovať a analyzovať diagnostické škály, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať výskumný projekt, formulovať závery a navrhovať ich pre konkrétne situácie, vyhľadávať a využívať psychologické metódy a postupy v praxi ako i odborne komunikovať vo svetovom jazyku.

3.Profesijné a prenositeľné kompetencie: Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problémy daného študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. V bakalárskej práci uplatňuje nadobudnutú kompetenciu pre realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov, samostatne a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru. Okrem uvedených vedomostí a zručností viazaných na prípravu na povolanie psychológa získava absolvent aj viaceré prenositeľné kompetencie - napr. komunikačné schopnosti, matematické zručnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kritické myslenie, time-management, prácu pod vedením, skupinovú prácu, vyhľadávanie a kritický výber informácií, empatiu, sebaovládanie, iniciatívnosť, flexibilitu, precíznosť a pod.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Prioritou vzdelávania v študijnom odbore psychológia je pripraviť absolventov pre výkon povolania pomáhajúcej profesie. Úspešnosť v zmysle viditeľnosti pre širšiu verejnosť, alebo dosiahnutia riadiacich funkcií nie je kritériom úspešnosti pomáhajúcich profesií. Z tohto pohľadu každý absolvent, ktorý dokáže poskytovať psychologickú starostlivosť klientom a pacientom, je úspešný a pre spoločnosť prospešný. Naši absolventi sú však úspešní v obsadzovaní miest na rozmanitých pozíciách širokého spektra možností profesijného uplatnenia:

Mikulová Paulina, Mgr. – hlavný štátny radca – Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR

Marko, Martin, Mgr., PhD. – vedecký pracovník – Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

Doktorová, Dominika, PhDr., PhD. – prodekanka pre štúdium – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Balúchová Timko, Kristína, Mgr. – spisovateľka – http://www.kristinabaluchova.sk

Truhlář, Adam, Mgr. – športový psychológ (príprava olympionikov) - Mgr. Adam Truhlář Top Coaching


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke:  Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave v rámci monitorovania a hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania realizuje (okrem iného) aj zber a vyhodnocovanie dát zameraných na uplatniteľnosť absolventov v odbore. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie na prvom stupni vysokoškolského štúdia študijného programu psychológia nesmeruje k získaniu žiadnej špecifickej profesijnej kvalifikácie a neposkytuje získanie kompetencií nevyhnutných pre samostatnú prax v psychológii, uplatniteľnosť v praxi môže byť monitorovaná až po absolvovaní druhého stupňa. Absolventi študijného programu psychológia na FF UCM dosahujú najlepšie výsledky v uplatniteľnosti spomedzi všetkých študijných programov na FF UCM. Až 70% z nich sa zamestnalo priamo v odbore a ďalších 16% v odbore prekrývajúcom sa s vyštudovaným odborom. Len 14% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v inej oblasti, čo však poukazuje na skutočnosť že 100% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce. Podľa údajov za posledných 15 rokov, väčšina absolventov (65%) bola zamestnaná do troch mesiacov od ukončenia štúdia a ďalších 23% si našlo prácu do pol roka.


Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné bakalárske štúdium 

Infolisty pre externé bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
Okruhy k predmetu ŠS- Kolokviálna skúška

Vážení študenti, okruhy k predmetu Kolokviálna skúška nájdete: pre Bc. stupeň: sylabus podľa systému AIS z predmetov Všeobecná psych...
Pozvánka na online prednášky prof. Polunina z Ukrajiny

Pozývame Vás na online prednášky nášho kolegu prof. Polunina z Ukrajiny.

Prednášky sa uskutočnia prostredníctvom MS Te...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete