Doktorandské štúdium

Všeobecná a experimentálna psychológia – doktorandské štúdium


Rada pre študijný program:

·predsedkyňa RŠP: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

·člen RŠP: prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

·študentka: Alexandra Majorová

·zástupkyňa externého prostredia – absolventka: Mgr. Eliška Mordelová (školská psychologička)

·zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Mgr. Michal Zahradník (vedúci pracoviska a garant zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

·doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD. - funkčné miesto profesor

· doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. – funkčné miesto profesorky

· Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. - funkčné miesto docentky

· PhDr. Dominika Doktorová, PhD. - funkčné miesto docentky

· PhDr. Zuzana Mičková, PhD. - funkčné miesto docentky


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu všeobecná a experimentálna psychológia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – všeobecná a experimentálna psychológia

Vzdelávanie v študijnom programe rešpektuje štandardy Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre vzdelávanie a prípravu budúcich psychológov a je kompatibilné so vzdelávaním psychológov v členských krajinách EÚ. Cieľom vzdelávania v študijnom programe je príprava absolventa, ktorý v čase ukončenia bakalárskeho stupňa disponuje vedomosťami a zručnosťami umožňujúcimi skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe. Orientuje sa v rozličných subdisciplínach psychológie a niektorých súvisiacich vedných disciplínach. Disponuje základným vzdelaním vo všetkých psychologických špecializáciách, hlavných témach a technikách v psychológii ako vednom odbore. Má základy pre osvojenie si primárnych psychologických zručností a predpokladov pre vedenie výskumu v psychológii.


Profil absolventa

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1.Vedomosti: Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti všeobecnej a experimentálnej psychológie, pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, klinickej psychológie a sociálnej psychológie a psychológie práce. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti psychológie.

2.Získané zručnosti:Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj psychológie. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného odboru. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

3.Profesijné a prenositeľné kompetencie: Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať výskumnú, koncepčnú a analytickú prácu odborníkov v príslušnom vednom odbore. Ďalej komunikačné schopnosti, matematické zručnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kritické myslenie, timemanagement, prácu pod vedením, skupinovú prácu, vyhľadávanie a kritický výber informácií a pod.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Prioritou vzdelávania v študijnom odbore psychológia je pripraviť absolventov pre výkon povolania pomáhajúcej profesie. Úspešnosť v zmysle viditeľnosti pre širšiu verejnosť, alebo dosiahnutia riadiacich funkcií nie je kritériom úspešnosti pomáhajúcich profesií. Z tohto pohľadu každý absolvent, ktorý dokáže poskytovať psychologickú starostlivosť klientom a pacientom, je úspešný a pre spoločnosť prospešný. Naši absolventi sú však úspešní v obsadzovaní miest na rozmanitých pozíciách širokého spektra možností profesijného uplatnenia:

Mikulová Paulina, Mgr. – hlavný štátny radca – Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR

Marko, Martin, Mgr., PhD. – vedecký pracovník – Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

Doktorová, Dominika, PhDr., PhD. – prodekanka pre štúdium – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Balúchová Timko, Kristína, Mgr. – spisovateľka – http://www.kristinabaluchova.sk

Truhlář, Adam, Mgr. – športový psychológ (príprava olympionikov) - Mgr. Adam Truhlář Top Coaching


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave.

Filozofická fakulta UCM v Trnave v rámci monitorovania a hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania realizuje (okrem iného) aj zber a vyhodnocovanie dát zameraných na uplatniteľnosť absolventov v odbore. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie na prvom stupni vysokoškolského štúdia študijného programu psychológia nesmeruje k získaniu žiadnej špecifickej profesijnej kvalifikácie a neposkytuje získanie kompetencií nevyhnutných pre samostatnú prax v psychológii, uplatniteľnosť v praxi môže byť monitorovaná až po absolvovaní druhého stupňa. Absolventi študijného programu psychológia na FF UCM dosahujú najlepšie výsledky v uplatniteľnosti spomedzi všetkých študijných programov na FF UCM. Až 70% z nich sa zamestnalo priamo v odbore a ďalších 16% v odbore prekrývajúcom sa s vyštudovaným odborom. Len 14% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v inej oblasti, čo však poukazuje na skutočnosť že 100% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce. Podľa údajov za posledných 15 rokov, väčšina absolventov (65%) bola zamestnaná do troch mesiacov od ukončenia štúdia a ďalších 23% si našlo prácu do pol roka.


Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné doktorandské štúdium

Infolisty pre externé doktorandské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné doktorandské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé doktorandské štúdiumAktuality
Pozvánka na Interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu LOQUERE 2024

Milí študenti, pozývame Vás na 5.ročník Interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE, kto...
ZMENA! Rozvrh hodín externé štúdium – zimný semester akademického roka 2023/2024 

Milí študenti, rozvrh hodín pre externé štúdium ZS AR 2023/24 nájdete na tomto odkaze.
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete