2023
 • Názov projektuAtraktivita ľudskej tváre - kľúčové charakteristiky a psychologické mechanizmy jej posudzovania

Číslo projektu: VEGA 1/0251/21  

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  

Riešiteľský tím za FF UCM: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Yasin Keceli.  

Časové rozpätie projektu: 2021-2023 

Finančná dotácia projektu: na rok 2023: 9526 €

Charakteristika projektu: Percepcia ľudskej tváre a jej atribútov predstavuje kľúčový moment sociálnej interakcie. Hodnotenie atraktivity a jej vplyv na prežívanie a správanie jedinca boli a sú predmetom dlhodobého skúmania mnohých vedných oblastí - estetiky, kunsthistórie, filozofie, biológie a pod. Psychologické vedy však v tomto kontexte neponúkajú len deskripciu sledovaného fenoménu, ale disponujú potenciálom explanácie interných mechanizmov a dôvodov takéhoto posudzovania jedincom. Aktuálne možnosti výpočtovej techniky (konkrétne možnosť generovania počítačových tvárových kompozitov a cielená úprava ich špecifických atribútov) umožňujú veľmi presne sledovať dôsledky špecifických zmien v atribútoch percipovanej tváre na jej vnímanie a hodnotenie jedincom. Hlavným cieľom projektu je identifikácia kľúčových charakteristík ovplyvňujúcich percepciu atraktivity ľudskej tváre (na strane percipovaného objektu aj na strane percipienta) a psychologických mechanizmov, ktoré sa na percepcii a hodnotení atraktivity ľudskej tváre podieľajú. 

Publikácie

 • Názov projektuAnalýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií 

Číslo projektu: APVV-19-0166 

Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  

Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. Ivana Mirdalíková  

Časové rozpätie projektu: 2020 - 2024  

Finančná dotácia projektu: 114.090,- Eur; na rok 2023: 15719

Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

Publikácie:

Zoznam publikácií dostupný: APVV - 19-0166

 • Názov projektu: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie  

Číslo projektu: BIN SGS02_2021_002  

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Timea Šebeň Zaťková, PhD. 

Riešiteľský tím: Sirotová Mariana, Michvocíková Veronika, Olvecký, Hosťovecký, Jurinová, PhDr. Doktorová Dominika, Siantová Gabriela, Neslušanová  Anna, Schmidtová Martina; Kurajda Lukáš, Vyskočová Barbora, Šolcová (Partner 2), Mrs. Tokovska (Donor Project Partner) 

Časové rozpätie projektu: 2022 - 2024  

Finančná dotácia projektu: 156.366,- Eur  

Charakteristika projektu: Projekt je orientovaný na oblasť vysokoškolskej pedagogiky so zameraním na propagáciu a implementáciu problematiky aktívneho inteligentného starnutia medzi rôznymi vekovými kategóriami edukantov navštevujúcich univerzity. Hlavný dôraz je kladený na sprostredkovanie a implementáciu konceptu verejnoprospešných technológií v edukačnom procese, ktorý sa člení do oblastí zlepšovania vedomostí a zručností: inteligentná domácnosť; bezpečná komunikácia; technológie pre nezávislý život. Aktivity projektu povedú k realizácií edukačných aktivít v oblasti aktívneho inteligentného starnutia, k rozvoju a implementácii inovatívnych učebných osnov a metodík pre cieľové skupiny, vedeckých štúdií a iných publikácií. 

Publikácie:  

Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-082037

Zodpovedný riešiteľ: Family Center Poľsko – za Slovensko doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Riešiteľský tím zo zahraničia  – Family Center Poľsko, Instituto Principe Rela Inovacao&Desenvolvimento – Portugal, Foundation Form The Promotion of Social Inclusion FOPSIM – Malta

Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022

Finančná dotácia projektu: 12 138,- Eur 

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na medzikultúrny pohľad na múdrosť a vzdelávanie dospelých. V každej kultúre existujú prístupy mapujúce túto oblasť a aplikujúce ju do celoživotného vzdelávania. Projekt sa zameriava na zdvihnutie povedomia o múdrosti skrz kroskulturálne vzdelávanie. Cieľom projektu je tiež umožniť partnerom rozvíjať a posilniť siete vzdelávacích organizácií a vymieňať si osvedčené prístupy, ktoré by bolo možné použiť pri vzdelávaní seniorov. Základné ciele sú: zvýšiť kompetencie pedagógov v efektívne výučbe seniorov, rozprávať sa so seniormi a porovnať si skúsenosti na nadnárodnej úrovni.

 • Názov projektu: Intervencie v sociálnoprávnej ochrane detí

Číslo projektu: KEGA 003UCM-4/2023

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

Riešiteľský tím za UCM: Mgr. Martin Gál, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. Michaela Vaceková, Mgr. Erika Ochabová, PaedDr. Monika Orliková, PhD., doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2023-2025

Finančná dotácia projektu: na rok 2023: 6639,- Eur

Charakteristika projektu: Sociálno-právna ochrana detí je najnáročnejšou oblasťou  sociálnej práce. Cieľom praktickej realizácie jej opatrení je ochraňovať práva a právom chránené záujmy dieťaťa, s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa tak, aby neprišlo k narušeniu jeho zdravého psycho-sociálneho a fyzického vývinu. Náročnosť výkonu praxe v tejto oblasti je daná nielen požiadavkou teoretického poznania zo sociálnej práce, psychológie či práva, ale aj potrebou rýchleho konania postaveného na kritickom zhodnotení každej posudzovanej situácie. Bazálnou súčasťou pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok preto musí byť primeraná miera aplikácie teoretických poznatkov do riešenia vybraných životných situácií detí a ich rodín. Hlavným cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice, ktorá bude obsahovať všetky významné problémové okruhy, ktoré v svojej praxi riešia sociálne pracovníčky a pracovníci. Základom pre tvorbu štruktúry a obsahu učebnice budú výsledky nami realizovaného aplikovaného kombinovaného výskumu, prostredníctvom ktorého chceme získať aktuálne požiadavky praxe na teoretické poznatky, praktické kompetencie a zručnosti pre výkon sociálno-právnej ochrany.  Každá téma bude doplnená o úlohy  a cvičenia, ktoré budú zamerané na posilnenie kritického a interdisciplinárneho myslenia, a tiež rýchleho rozhodovania. Učebnicu plánujeme pripraviť v printovej aj elektronickej podobe. Elektronická verzia bude rozšírená o aktuálne platné legislatívne ustanovenia, s ktorými sa sociálne pracovníčky a pracovníci denne stretávajú pri výkone svojej práce. Pri zmene legislatívy sa v elektronickej učebnici upravia tie oblasti, ktorých sa zmena bude  týkať. Printová učebnica bude obsahovať teoretické objasnenie jednotlivých problémových okruhov a už spomínané úlohy a cvičenia.

Publikácie

 •  Názov projektuTypológia prokrastinátorov v kontexte vybraných premenných

Číslo projektu: FPPV-02-2023

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominika Kurajda

Riešiteľský tím: Mgr. Dominika Kurajda

Časové rozpätie projektu: 2023

Finančná dotácia projektu: 500 Eur

Charakteristika projektuV predkladanom výskumnom projekte budeme analyzovať vybrané premenné vo vzťahu k akademickej prokrastinácii. Hlavným cieľom predkladaného projektu bude identifikácia miery využívania internetu, sebaregulácie aexekutívnych funkcií a ich dopad na prokrastinovanie v reprezentatívnej vzorke populácie adolescentov, pričom odhalenie má potenciál zefektívniť prevenciu prokrastinačného správania. Ďalej budeme skúmať, do akej miery tieto premenné súvisia s aktívnou alebo pasívnou prokrastináciou, ato prostredníctvom vytvorenia typológie prokrastinátorov, prípadne neprokrastinátorov vpodobe klustrovej analýzy. Výskum je neodmysliteľnou súčasťou dizertačnej práce a pokračovaním projektu FPPV-22-2021 („Dopad využívania sociálnych sietí na mieru akademickej prokrastinácie u dospievajúcich“) a FPPV-33-2022 („Prediktívny význam vybraných exekutívnych funkcií a problematického užívania internetu pre identifikáciu aktívnej a pasívnej prokrastinácie v období adolescencie“). Finančné prostriedky budú použité na pokrytie poplatkov spojených so zúčastnením sa na zahraničnej konferencii s následnou publikáciou štúdie z konferencie, ako aj na publikovanie vedeckej štúdie do impaktovaného časopisu.

Publikácie:

 • Názov projektuSystematický prehľad metodík rizikového správania v online priestore

Číslo projektu: FPPV-27-2023

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alexandra Hudáková

Riešiteľský tím: Mgr. Alexandra Hudáková, Mgr. Jakub Ladecký

Časové rozpätie projektu: 2023

Finančná dotácia projektu: 450 Eur

Charakteristika projektuCieľom projektu je vytvoriť systematický prehľad aktuálneho stavu v oblasti merania rizikových foriem správania adolescentov v prostredí internetu. S dôrazom na komplexné metodiky a nástroje merajúce jednotlivé základné formy, ktoré sa využívajú pri výskume v našom regióne (SR a ČR) a v európskych krajinách. Zároveň výsledok práce poslúži aj ako dôležitá časť dizertačnej práce, ktorá je zameraná na vytvorenie komplexnej a v zmysle psychometrických vlastností kvalitnej metódy merajúcej online rizikové formy správania u dospievajúcej populácie.

 • Názov projektuPsychometrické vlastnosti škál merajúcich flexibilné vyjadrovanie emócií

Číslo projektu: FPPV-22-2022

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakub Ladecký

Riešiteľský tímMgr. Jakub Ladecký, Mgr. Alexandra Hudáková

Časové rozpätie projektu: 2023

Finančná dotácia projektu: 450 Eur

Charakteristika projektuCieľom projektu je adaptácia meracieho nástroja na meranie flexibility vo vyjadrovaní emócií a overenie jeho psychometrických vlastností na slovenskej populácií. Základom pri skúmaní ale aj praktickej činnosti psychológov je adekvátne meranie psychologických konštruktov a v súčasnosti nepoznáme valídny a reliabilný merací nástroj v slovenských pomeroch, ktorý by meral flexibilitu vo vyjadrovaní emócií. Časť z výsledkov bude použitá v dizertačnej práci, pričom čiastkovým cieľom je vytvorenie nástroja vhodného na valídne použitie v budúcich výskumných zámerochh, ako aj pri identifikácií flexibilných emočných reakcií človeka.

 • Názov projektu: Komplexná testová batéria merajúca aspekty sociálnej kognície u klinickej populácie III. - postvýskumná činnosť 

Číslo projektu: FPPV-35-2023

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.

Riešiteľský tímMgr. Ivana Mirdalíková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2023

Finančná dotácia projektu: 500 Eur

Charakteristika projektu: V priebehu celého života si vytvárame predstavy o fungovaní našej psychiky. Na základe svojich predstáv sme schopní porozumieť tomu, čo sa asi deje v mysli druhých ľudí. Schopnosť správne porozumieť zámerom druhých jedincov je mimoriadne dôležitá pre úspešnú sociálnu interakciu. Schopnosť pripisovať sebe a druhým mentálne stavy (nie sú voľne pozorovateľné, ale sú príčinou nášho konania) nazývame teória mysle. Túto schopnosť používame aj pri odhade skrytých úmyslov, pri klamstvách, či predpovediach následkov správania. Považuje sa za základ ľudskej schopnosti odčítať duševný stav iného jedinca a stojí za schopnosťou vysvetľovať a predpovedať naše správanie, ale aj správanie ľudí okolo nás. Narušená schopnosť uplatňovať teóriu mysle sa spája najmä s poruchami autistického spektra. Jej deficit však nemusí byť špecifický len pre autizmus - vyskytuje sa aj pri psychotických ochoreniach a poruchách nálady. Projekt sa zaoberá skúmaním prítomnosti teórie mysle a emócií. V našich podmienkach doposiaľ neexistuje komplexná metóda, ktorá by zachytávala všetky potrebné zložky. Cieľom je vytvoriť validnú testovú batériu, reálne využiteľnú v našej populácii, ktorá bude schopná komplexne posúdiť stav sociálnej kognície vrátane emócií a kognitívneho štýlu jedinca. Chceme sa zamerať na postvýskumnú činnosť, a to implementáciu do praxe, validizáciu a publikácie našej výskumnej činnosti. 

Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete