2022
 • Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Číslo projektu: 313011ASN4   
Zodpovedný riešiteľ za Katedru psychológie FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.   
Riešiteľský tím za Katedru psychológie FF UCM: PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD.   
Časové rozpätie projektu: 2020-2023  
Finančná dotácia projektu: 3 201 735,18,- €  
Charakteristika projektu: Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie. Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov. 

Publikácie

 • Názov projektuAtraktivita ľudskej tváre - kľúčové charakteristiky a psychologické mechanizmy jej posudzovania

Číslo projektu: VEGA 1/0251/21  

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  

Riešiteľský tím za FF UCM: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Yasin Keceli.  

Časové rozpätie projektu: 2021-2023 

Finančná dotácia projektu: na rok 2022: 

Charakteristika projektu: Percepcia ľudskej tváre a jej atribútov predstavuje kľúčový moment sociálnej interakcie. Hodnotenie atraktivity a jej vplyv na prežívanie a správanie jedinca boli a sú predmetom dlhodobého skúmania mnohých vedných oblastí - estetiky, kunsthistórie, filozofie, biológie a pod. Psychologické vedy však v tomto kontexte neponúkajú len deskripciu sledovaného fenoménu, ale disponujú potenciálom explanácie interných mechanizmov a dôvodov takéhoto posudzovania jedincom. Aktuálne možnosti výpočtovej techniky (konkrétne možnosť generovania počítačových tvárových kompozitov a cielená úprava ich špecifických atribútov) umožňujú veľmi presne sledovať dôsledky špecifických zmien v atribútoch percipovanej tváre na jej vnímanie a hodnotenie jedincom. Hlavným cieľom projektu je identifikácia kľúčových charakteristík ovplyvňujúcich percepciu atraktivity ľudskej tváre (na strane percipovaného objektu aj na strane percipienta) a psychologických mechanizmov, ktoré sa na percepcii a hodnotení atraktivity ľudskej tváre podieľajú. 

Publikácie

Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-082037

Zodpovedný riešiteľ: Family Center Poľsko – za Slovensko doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Riešiteľský tím zo zahraničia  – Family Center Poľsko, Instituto Principe Rela Inovacao&Desenvolvimento – Portugal, Foundation Form The Promotion of Social Inclusion FOPSIM – Malta

Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022

Finančná dotácia projektu: 12 138,- Eur 

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na medzikultúrny pohľad na múdrosť a vzdelávanie dospelých. V každej kultúre existujú prístupy mapujúce túto oblasť a aplikujúce ju do celoživotného vzdelávania. Projekt sa zameriava na zdvihnutie povedomia o múdrosti skrz kroskulturálne vzdelávanie. Cieľom projektu je tiež umožniť partnerom rozvíjať a posilniť siete vzdelávacích organizácií a vymieňať si osvedčené prístupy, ktoré by bolo možné použiť pri vzdelávaní seniorov. Základné ciele sú: zvýšiť kompetencie pedagógov v efektívne výučbe seniorov, rozprávať sa so seniormi a porovnať si skúsenosti na nadnárodnej úrovni.  

 • Názov projektuEmocionálna inteligencia ako sociálna podpora pri zvládaní stresu v osobnom aj pracovnom živote u dospelých 
Číslo projektu2020-1-SK01-KA204-078380
Zodpovedný riešiteľPhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím zo zahraničia – Katolícka univerzita Lisabon, Portugalsko, Family Center Poľsko, Consorcio Cooperative Sociali SGS Lanciano, Taliansko
Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022
Finančná dotácia projektu: 43 409,- Eur 
Charakteristika projektu: V modernej spoločnosti je jedným z hlavných aspektov úspechu okrem odbornej kvalifikácie aj emočná inteligencia. Pre riadiace pozície sa považuje za jednu z najdôležitejších kompetencií. V interakcii medzi kolegami, ale aj s podriadenými, je okrem intelektu potrebné aj využitie ďalších schopností, ako napríklad kontrola vlastných emócií, používanie emócií pri interakcii s prostredím, schopnosť uvedomiť si súčasný stav mysle, schopnosť percipovať a efektívne spracovávať skúsenosti svojich kolegov, ale tiež motivovať samého seba. Projekt je zameraný na rozvíjanie emocionálnej inteligencie u dospelých a v rámci ich rodín. Zameriava sa na self-manažment, sebauvedomenie a manažovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi.

Publikácie: 

 • Názov projektuAnalýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií 
Číslo projektu: APVV-19-0166 
Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  
Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. Ivana Mirdalíková  
Časové rozpätie projektu: 2020 - 2024  
Finančná dotácia projektu: 114.090,- Eur  
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

Publikácie:   

 • Názov projektu: Vývoj a štandardizácia skríningovej metodiky na identifikáciu výskytu a rizika problémového užívania legálnych drog u adolescentov 

Číslo projektu: VEGA 1/0203/20 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. Marta Vavrová, PhD., PhDr. Rudolf Fábry, CSc., Mgr. Kristína Mydlová. 

Časové rozpätie projektu: 2020-2022 

Finančná dotácia projektu v roku 2022: 5246 Eur   

Charakteristika projektu: Projekt má za cieľ psychometrické overenie (reliabilita, validita) a štandardizáciu (štandardné normy) Dotazníka situačno-motivačných faktorov alkoholového správania a modifikovanej verzie pre fajčenie (Dotazníky SMF), stanovenie skríningového kritéria (meraného Dotazníkom SMF) pre identifikáciu rizika budúceho problémového pitia alebo fajčenia na základe longitudinálneho skúmania skupiny adolescentov (odstup 2 roky). Sekundárnym cieľom je výskumné použitie Dotazníkov SMF v kontextoch rôznych vývinových problémov u adolescentov (sebapoškodzovanie, rizikové sexuálne správanie), ako súčasť kombinácie rizikových a protektívnych faktorov užívania drog (osobnostné, voľnočasové, rodinné faktory) a v iných populáciách (dospelí, adolescenti závislí od drog, vysokoškoláci, medzikultúrne porovnanie). Výsledkom realizácie projektu bude štandardizovaná spoľahlivá metodika využiteľná v klinickej, poradenskej, školskej a potenciálne v pracovno-psychologickej praxi, ale najmä v prevencii užívania drog.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0203/20 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Kristína Mydlová 

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur 

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach. 

Publikácie

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0123 - publikačné výstupy 

Aktuality
Zápisné listy-dôležité!

Vážení študenti,

Zápisné listy potrebné k zápisu do vyššieho ročníka pre denné štúdium sú k dispozícií na nasledujúcom linku.

Zápisný list pre štud...
Termín prijímacieho konanie na doktorandské štúdium

Vážení študenti, 

prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa bude konať 8.8.2022 o 15:00. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete