2022
 • Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Číslo projektu: 313011ASN4   
Zodpovedný riešiteľ za Katedru psychológie FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.   
Riešiteľský tím za Katedru psychológie FF UCM: PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD.   
Časové rozpätie projektu: 2020-2023  
Finančná dotácia projektu: 3 201 735,18,- €  
Charakteristika projektu: Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie. Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov. 

Publikácie

 • Názov projektuAtraktivita ľudskej tváre - kľúčové charakteristiky a psychologické mechanizmy jej posudzovania

Číslo projektu: VEGA 1/0251/21  

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  

Riešiteľský tím za FF UCM: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Yasin Keceli.  

Časové rozpätie projektu: 2021-2023 

Finančná dotácia projektu: na rok 2022: 

Charakteristika projektu: Percepcia ľudskej tváre a jej atribútov predstavuje kľúčový moment sociálnej interakcie. Hodnotenie atraktivity a jej vplyv na prežívanie a správanie jedinca boli a sú predmetom dlhodobého skúmania mnohých vedných oblastí - estetiky, kunsthistórie, filozofie, biológie a pod. Psychologické vedy však v tomto kontexte neponúkajú len deskripciu sledovaného fenoménu, ale disponujú potenciálom explanácie interných mechanizmov a dôvodov takéhoto posudzovania jedincom. Aktuálne možnosti výpočtovej techniky (konkrétne možnosť generovania počítačových tvárových kompozitov a cielená úprava ich špecifických atribútov) umožňujú veľmi presne sledovať dôsledky špecifických zmien v atribútoch percipovanej tváre na jej vnímanie a hodnotenie jedincom. Hlavným cieľom projektu je identifikácia kľúčových charakteristík ovplyvňujúcich percepciu atraktivity ľudskej tváre (na strane percipovaného objektu aj na strane percipienta) a psychologických mechanizmov, ktoré sa na percepcii a hodnotení atraktivity ľudskej tváre podieľajú. 

Publikácie

Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-082037

Zodpovedný riešiteľ: Family Center Poľsko – za Slovensko doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Riešiteľský tím zo zahraničia  – Family Center Poľsko, Instituto Principe Rela Inovacao&Desenvolvimento – Portugal, Foundation Form The Promotion of Social Inclusion FOPSIM – Malta

Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022

Finančná dotácia projektu: 12 138,- Eur 

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na medzikultúrny pohľad na múdrosť a vzdelávanie dospelých. V každej kultúre existujú prístupy mapujúce túto oblasť a aplikujúce ju do celoživotného vzdelávania. Projekt sa zameriava na zdvihnutie povedomia o múdrosti skrz kroskulturálne vzdelávanie. Cieľom projektu je tiež umožniť partnerom rozvíjať a posilniť siete vzdelávacích organizácií a vymieňať si osvedčené prístupy, ktoré by bolo možné použiť pri vzdelávaní seniorov. Základné ciele sú: zvýšiť kompetencie pedagógov v efektívne výučbe seniorov, rozprávať sa so seniormi a porovnať si skúsenosti na nadnárodnej úrovni.  

 • Názov projektuEmocionálna inteligencia ako sociálna podpora pri zvládaní stresu v osobnom aj pracovnom živote u dospelých 
Číslo projektu2020-1-SK01-KA204-078380
Zodpovedný riešiteľPhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím zo zahraničia – Katolícka univerzita Lisabon, Portugalsko, Family Center Poľsko, Consorcio Cooperative Sociali SGS Lanciano, Taliansko
Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022
Finančná dotácia projektu: 43 409,- Eur 
Charakteristika projektu: V modernej spoločnosti je jedným z hlavných aspektov úspechu okrem odbornej kvalifikácie aj emočná inteligencia. Pre riadiace pozície sa považuje za jednu z najdôležitejších kompetencií. V interakcii medzi kolegami, ale aj s podriadenými, je okrem intelektu potrebné aj využitie ďalších schopností, ako napríklad kontrola vlastných emócií, používanie emócií pri interakcii s prostredím, schopnosť uvedomiť si súčasný stav mysle, schopnosť percipovať a efektívne spracovávať skúsenosti svojich kolegov, ale tiež motivovať samého seba. Projekt je zameraný na rozvíjanie emocionálnej inteligencie u dospelých a v rámci ich rodín. Zameriava sa na self-manažment, sebauvedomenie a manažovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi.

Publikácie: 

 • Názov projektuAnalýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií 
Číslo projektu: APVV-19-0166 
Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  
Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. Ivana Mirdalíková  
Časové rozpätie projektu: 2020 - 2024  
Finančná dotácia projektu: 114.090,- Eur  
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

Publikácie:   

Zoznam publikácií dostupný: APVV - 19-0166

 • Názov projektu: Vývoj a štandardizácia skríningovej metodiky na identifikáciu výskytu a rizika problémového užívania legálnych drog u adolescentov 

Číslo projektu: VEGA 1/0203/20 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. Marta Vavrová, PhD., PhDr. Rudolf Fábry, CSc., Mgr. Dominika Kochanová, Mgr. Dominika Minárová

Časové rozpätie projektu: 2020-2022 

Finančná dotácia projektu v roku 2022: 5246 Eur   

Charakteristika projektu: Projekt má za cieľ psychometrické overenie (reliabilita, validita) a štandardizáciu (štandardné normy) Dotazníka situačno-motivačných faktorov alkoholového správania a modifikovanej verzie pre fajčenie (Dotazníky SMF), stanovenie skríningového kritéria (meraného Dotazníkom SMF) pre identifikáciu rizika budúceho problémového pitia alebo fajčenia na základe longitudinálneho skúmania skupiny adolescentov (odstup 2 roky). Sekundárnym cieľom je výskumné použitie Dotazníkov SMF v kontextoch rôznych vývinových problémov u adolescentov (sebapoškodzovanie, rizikové sexuálne správanie), ako súčasť kombinácie rizikových a protektívnych faktorov užívania drog (osobnostné, voľnočasové, rodinné faktory) a v iných populáciách (dospelí, adolescenti závislí od drog, vysokoškoláci, medzikultúrne porovnanie). Výsledkom realizácie projektu bude štandardizovaná spoľahlivá metodika využiteľná v klinickej, poradenskej, školskej a potenciálne v pracovno-psychologickej praxi, ale najmä v prevencii užívania drog.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0203/20 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Kristína Mydlová 

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur 

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach. 

Publikácie

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0123 - publikačné výstupy 

 • Názov projektuVyužitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z
Číslo projektu: VEGA 1/0038/22 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Riešiteľský tím: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; PaedDr. Ľubica Varečková, PhD., doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.; PhDr. Dominika Doktorová, PhD.; PhDr. Jana Hubinská, PhD.; Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.; Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.; Mgr. Michal Kabát, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2022 - 2024  
Finančná dotácia projektu: 39.675,- Eur  
Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na hráčov e-športov z psychologickej perspektívy vyplynul pozitívny vplyv ich správania v kontexte zvyšovania angažovanosti a tvorby kohéznych tímov, preto je možné predpokladať pozitívne dopady aj v organizačnom prostredí. Okrem toho e-športy, a celkovo hranie digitálnych kompetitívnych hier, rozvíjajú potrebné soft-skills zručnosti. V tomto prípade ide napríklad aj o schopnosť riešenia problémov,schematické a koncepčné myslenie, práca pod tlakom či líderstvo. V súčasnosti nie sú v slovenskom podnikateľskom prostredí využívané e-hry v rámci oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na základe uvedeného považujeme náš projekt za originálny s významným potenciálom pre vytvorenie nových a originálnych riešení s vysokou mierou aktuálnosti a praktickej uplatniteľnosti, keďže za cieľ si kladieme vypracovanie metodiky efektívneho využívania kompetitívnych digitálnych hier s cieľom zvýšenia sociálnej akceptácie, osobnej a spoločenskej prispôsobivosti a kohézie tímu. 

Publikácie:  

 • Názov projektu: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie  
Číslo projektu:BIN SGS02_2021_002  
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr.Timea Šebeň Zaťková, PhD. 
Riešiteľský tím: Sirotová Mariana, Michvocíková Veronika, Olvecký,Hosťovecký, Jurinová, PhDr.Doktorová Dominika, Siantová Gabriela, Neslušanová  Anna,   Schmidtová Martina; Kurajda Lukáš,  Vyskočová Barbora,  Šolcová (Partner 2), Mrs. Tokovska (Donor Project Partner) 
Časové rozpätie projektu: 2022 - 2024  
Finančná dotácia projektu: 156.366,- Eur  
Charakteristika projektuProjekt je orientovaný na oblasť vysokoškolskej pedagogiky so zameraním na propagáciu a implementáciu problematiky aktívneho inteligentného starnutia medzi rôznymi vekovými kategóriami edukantov navštevujúcich univerzity. Hlavný dôraz je kladený na sprostredkovanie a implementáciu konceptu verejnoprospešných technológií v edukačnom procese, ktorý sa člení do oblastí zlepšovania vedomostí a zručností: inteligentná domácnosť; bezpečná komunikácia; technológie pre nezávislý život. Aktivity projektu povedú k realizácií edukačných aktivít v oblasti aktívneho inteligentného starnutia, k rozvoju a implementácii inovatívnych učebných osnov a metodík pre cieľové skupiny, vedeckých štúdií a iných publikácií. 

Publikácie:   

 • Názov projektuPrediktívny význam vybraných exekutívnych funkcií a problematického užívania internetu pre identifikáciu aktívnej a pasívnej prokrastinácie.
Číslo projektu: FPPV-33-2022
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominika Kochanová
Riešiteľský tím: Mgr. Dominika Kochanová
Časové rozpätie projektu: 2022
Finančná dotácia projektu: 450 Eur

Charakteristika projektuJe dokázané, že exekutívne funkcie zohrávajú významnú rolu v procese plánovania a riešenia problémov, preto je ich prepojenie s pojmom prokrastinácia veľmi významné. Na druhej strane je veľmi významné prepojenie akademickej prokrastinácie a problematického používania internetu. Napriek aktuálnosti tejto problematiky nie je dostatočne preskúmané, ako je problematické užívanie internetu, či používanie konkrétnych médií spojené s akademickou prokrastináciou študentov, nakoľko iba niekoľko štúdií skúmalo prediktory prokrastinácie s mediálnym obsahom a sprostredkovanou komunikáciou. Rovnako úroveň skúmania vzájomných konexií exekutívnych funkcií, problematického užívania internetu a akademickej prokrastinácie považujeme za nedostatočnú, preto sme sa rozhodli v projekte venovať skúmaniu tejto problematiky. V predkladanom výskumnom projekte budeme teda analyzovať vybrané prediktory akademickej prokrastinácie, rovnako budeme skúmať, či tieto prediktory boli spájané s aktívnou alebo pasívnou prokrastináciou. Hlavným cieľom predkladaného projektu bude identifikácia konkrétnych exekutívnych funkcií, ich miery, mieru problematického používania internetu a dopad týchto premenných na prokrastinačné správanie v reprezentatívnej vzorke adolescentov. Projekt môže priniesť nové poznatky, ktorými by sa dalo predísť prokrastinačnému správaniu, či problematickému užívaniu internetu. Výskum je neodmysliteľnou súčasťou dizertačnej práce a pokračovaním projektu FPPV-22-2021 („Dopad využívania sociálnych sietí na mieru akademickej prokrastinácie u dospievajúcich“).

Publikácie: Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: Publikácie FPPV-33_2022 

 • Názov projektuAlkoholové správanie a depresia u študentov vysokých škôl počas dištančného vzdelávania a u dospelej populácie pracujúcej z domu.
Číslo projektu: FPPV-18-2022
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominika Minárová
Riešiteľský tím: Mgr. Dominika Minárová, Mgr. Patrícia Šomodiová
Časové rozpätie projektu: 2022
Finančná dotácia projektu: 450 Eur

Charakteristika projektuProjekt bol zameraný na rozšírenie prvotného výskumu, cieľom bolo zmapovanie depresie a alkoholového správania u študentov vysokých škôl, na ktorých, bola v dobe vypracovávania projektu zavedená dištančná výuka, kvôli pandémii COVID-19. Ďalším cieľom bolo utvorenie si komplexnejšieho pohľadu, na to, ako a či vôbec práca z domáceho prostredia dokáže ovplyvniť depresívne prejavy a alkoholové správanie jedincov. A posledným cieľom projektu bolo publikovanie príspevkov na domácich, prípadne zahraničných vedeckých konferenciách, ktorého zámerom bola propagácia výsledkov a zistení odbornej aj laickej verejnosti.

Publikácie: Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: Publikácie FPPV-18_2022 

 • Názov projektuImplicitný asociačný test ako metóda pre meranie implicitných postojov v politickej psychológií.
Číslo projektu: FPPV-34-2022
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Gažovičová
Riešiteľský tím: Mgr. Lucia Gažovičová
Časové rozpätie projektu: 2022
Finančná dotácia projektu: 400 Eur

Charakteristika projektuHlavným cieľom plánovaného výskumu je doplniť zistenia predchádzajúceho kvantitatívneho výskumu realizovaného zatiaľ na vzorke 1600 respondentov o experimentálne zistenia ich implicitných ideologických postojov zostavením vlastného Testu implicitných asociácií za pomoci zakúpeného licencovaného programu.Súvisiacimi cieľmi je zistiť ako sa voliči rôznych ideologických presvedčení profilujú z hľadiska kognitívnych charakteristík, explorovať význam vybraných charakteristík na strane kognície pre implicitné i explicitné ideologické a populistické postoje, porovnať skupiny voličov s rôznou ideologickou orientáciou. 

Publikácie:  

 • Názov projektuKomplexná testová batéria merajúca aspekty sociálnej kognície u klinickej populácie II.
Číslo projektu: FPPV-36-2022
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Mirdalíková
Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Mirdalíková
Časové rozpätie projektu: 2022
Finančná dotácia projektu: 400 Eur

Charakteristika projektuV priebehu celého života si vytvárame predstavy o fungovaní našej psychiky. Na základe svojich predstáv sme schopní porozumieť tomu, čo sa asi deje v mysli druhých ľudí. Schopnosť správne porozumieť zámerom druhých jedincov je mimoriadne dôležitá pre úspešnú sociálnu interakciu, v ktorej sa denne nachádzame. Schopnosť pripisovať sebe a druhým ľuďom mentálne stavy (mentálne stavy nie sú voľne pozorovateľné, ale sú príčinou nášho konania) nazývame teória mysle. Ľudskí jedinci sa líšia v miere, v akej sú schopní ju uplatňovať. Narušená schopnosť uplatňovať teóriu mysle sa spája najmä s poruchami autistického spektra. Výskumy však odkazujú na to, že deficit nemusí byť nutne špecifický len pre autizmus, ale vyskytuje sa aj pri psychotických ochoreniach rôznej diagnózy a poruchách nálady. Predkladaný projekt sa zaoberá skúmaním prítomnosti teórie mysle a emócií. Na to, aby sme mohli skúmať prítomnosť teóriu mysle, potrebujeme momentálne viacero metód. V našich podmienkach doposiaľ neexistuje komplexná metóda, ktorá by zachytávala všetky potrebné zložky. Vzhľadom k tomu, že výskumy zamerané na teóriu mysle u nás absentujú, je cieľom vytvoriť po doterajších výskumných skúsenostiach testovú batériu, ktorá bude validná, a teda reálne použiteľná pre našu populáciu a bude schopná komplexne posúdiť stav sociálnej kognície vrátane emócií a kognitívneho štýlu jedinca.

Publikácie: v procese

Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete