2020
 • Názov projektu: Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií  

Číslo projektu: APVV-19-0166

Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. Ivana Mirdalíková 

Časové rozpätie projektu: 2020 - 2024  Finančná dotácia projektu: 114.090,- Eur 

Charakteristika projektuCieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností.


 • Názov projektu: Vývoj a štandardizácia skríningovej metodiky na identifikáciu výskytu a rizika problémového užívania legálnych drog u adolescentov 

Číslo projektu: VEGA 1/0203/20 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. Marta Vavrová, PhD., PhDr. Rudolf Fábry, CSc., Mgr. Kristína Mydlová. 

Časové rozpätie projektu: 2020-2022 

Finančná dotácia projektu: 3686 - Eur (na 2020) 

Charakteristika projektu: Projekt má za cieľ psychometrické overenie (reliabilita, validita) a štandardizáciu (štandardné normy) Dotazníka situačno-motivačných faktorov alkoholového správania a modifikovanej verzie pre fajčenie (Dotazníky SMF), stanovenie skríningového kritéria (meraného Dotazníkom SMF) pre identifikáciu rizika budúceho problémového pitia alebo fajčenia na základe longitudinálneho skúmania skupiny adolescentov (odstup 2 roky). Sekundárnym cieľom je výskumné použitie Dotazníkov SMF v kontextoch rôznych vývinových problémov u adolescentov (sebapoškodzovanie, rizikové sexuálne správanie), ako súčasť kombinácie rizikových a protektívnych faktorov užívania drog (osobnostné, voľnočasové, rodinné faktory) a v iných populáciách (dospelí, adolescenti závislí od drog, vysokoškoláci, medzikultúrne porovnanie). Výsledkom realizácie projektu bude štandardizovaná spoľahlivá metodika využiteľná v klinickej, poradenskej, školskej a potenciálne v pracovno-psychologickej praxi, ale najmä v prevencii užívania drog.

 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach.

Publikácie:

 1. AFC Démuth, A., Démuthová, S. (2019). Forms of Deliberate Self-Harm and Their Prevalence in Adolescence. International Conference on Research in Psychology. London, Diamond Scientific Publication, 23-38. 
 2. AFC Démuthová, S., Démuth, A. (2019). The Prevalence and Most Frequent Forms of Self-Harm in Adolescents. International Conference on Research in Psychology. London, Diamond Scientific Publication, 39-51. 
 3. AFD Démuthová, S., Doktorová, D. (2019). Interpohlavné rozdiely v prevalencii jednotlivých foriem sebapoškodzovania u adolescentov. Kondášove dni. Trnava: Katedra psychológie FF UCM v Trnave, 19-32. 
 4. AFD Démuthová, S., Václaviková, I. (2019). Rozdiely v motivácii k sebapoškodzovaniu u adolescentov so suicidálnymi pokusmi a bez nich. Kondášove dni. Trnava: Katedra psychológie FF UCM v Trnave, 26-34. 
 5. AFD Démuthová, S., Rojková, Z. (2019). Špecifiká osobnosti sebapoškodzujúcich sa adolescentov s výskytom suicidálnych pokusov. Kondášove dni. Trnava: Katedra psychológie FF UCM v Trnave, 18-25.
 • Názov projektu: Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie pri osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka

Číslo projektu: VEGA 1/0454/18

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Zdenka Kumorová PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2020

Finančná dotácia projektu: 5940,- Eur

Charakteristika projektu: Osvojovanie si cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou, ktorú súčasná doba vyžaduje. Vzťahom a závislosťou medzi jazykom a jazykovým vedomím sa zaoberá psycholingvistika avšak v podobe a v súvislosti s anxietou sa tento jav stáva predmetom záujmu viacerých odborov, nakoľko v sebe prepája nazeranie na učenie sa materinského jazyka, osvojovanie si cudzieho jazyka - angličtiny, osobnosti dieťaťa a učiteľa, ktorý mu jazyk sprostredkúva. Aktívnu úlohu pri osvojovaní si jazyka zohrávajú rodičia, a neskôr učitelia v škole. Bolo dokázané, že procesom učenia sa stimulujú určité konkrétne oblasti v mozgu, rovnako ako sa rozvíjajú schopnosti a kompetencie osobnosti dieťaťa. Pokiaľ však v priebehu vývinu dôjde u dieťaťa k zablokovaniu, alebo k zvýšeniu miery úzkosti v súvislosti s rozprávaním, môže sa vyvinúť u neho neuróza až logofóbia. Naším zámerom je odhaliť zdroje a príčiny jej vzniku rovnako ako nástroje na jej odstraňovanie.

Publikácie:


 • Názov projektuPrávo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie
Číslo projektu: VEGA 1/0132/17 
Zodpovedný riešiteľ:
Riešiteľský tím: za Katedru psychológie FF UCM PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018-2020 
Finančná dotácia projektu:  
Charakteristika projektuProjekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Spojenie týchto konceptov nájdeme v rôznych strategických dokumentoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt vychádza z tézy, že kvalita sociálnych služieb je nerozlučne spojená aj s implementáciou, reálnym napĺňaním, rešpektovaním, inštitucionalizovanou ochranou a kontrolou dodržiavania ľudských práv osôb, ktorým sa poskytuje nejaká sociálna služba. Zámerom projektu je predložiť jasné vymedzenie práva na nezávislý život a súvislosti medzi pojmami sebaurčenie, autonómia, spôsobilosti so zreteľom na právo postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.
Pubilkácie
 1. AFD Baranovská, A. (2019). Kvalita života ľudí so zdravotným postihnutím. Kondášove dni 2018. Trnava: Katedra psychológie FF UCM, 35-44.
 • Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty - diskurzy
Číslo projektu: APVV-17-0128 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener 
Riešiteľský tím: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD. Za Katedru psychológie: Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018 - 2021  

Charakteristika projektu: V súčasnosti je politika úspešná len vtedy, ak je úspešne komunikovaná. Jedným z politických hnutí, ktoré poslednom období zaznamenali významné volebné úspechy v mnohých krajinách Európy ale aj za jej hranicami, je tzv. pravicový populizmus. Aby bolo možné týmto úspechom lepšie porozumieť a primerane na ne reagovať, javí sa ako vhodné, podrobnejšie sa zaoberať práve jazykovými stratégiami pravicového populizmu.  Ich špecifiká sa dajú veľmi jasne charakterizovať na základe analýzy jazyka pravicových populistov, predovšetkým ak je daný základný výskum založený komparatívne.  Z tohto dôvodu budú v projekte navzájom porovnávané spoločné a rozdielne znaky jazykových stratégií politického prejavu a konania pravicových populistov v rôznych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko), pričom pôjde zároveň o multidisciplinárnu komparáciu. 

 •  Názov projektu: Detekcia teórie mysle - Metóda na hodnotenie sociálneho poznania (MASC)
Číslo projektu: FPPV-35-2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Mirdalíková
Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Mirdalíková
Časové rozpätie projektu: 2020
Finančná dotácia projektu: 750 Eur
Charakteristika projektu: V priebehu celého života si vytvárame predstavy o fungovaní našej psychiky. Schopnosť správne porozumieť zámerom druhých jedincov je mimoriadne dôležitá pre úspešnú sociálnu interakciu. Schopnosť pripisovať sebe a druhým ľuďom mentálne stavy (nie sú voľne pozorovateľné, ale sú príčinou nášho konania), nazývame teória mysle. Narušená schopnosť uplatňovať teóriu mysle sa spája najmä s poruchami autistického spektra. Výskumy však odkazujú na to, že deficit nemusí byť nutne špecifický len pre autizmus, ale vyskytuje sa aj pri psychotických ochoreniach rôznej diagnózy a poruchách nálady. Pacienti s psychiatrickým ochorením sú v strete s mnohými prekážkami, čím vynakladajú nemalé úsilie k tomu, aby svoje ochorenie pochopili. Narušenie sociálnej kognície výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Projekt sa zaoberá skúmaním prítomnosti teórie mysle a emócií. V našich podmienkach doposiaľ neexistuje komplexná metóda, ktorá by zachytávala všetky potrebné zložky. Vzhľadom k tomu, že výskumy zamerané na teóriu mysle u nás absentujú, je cieľom vytvoriť metódu, ktorá bude validná, a teda reálne použiteľná pre našu populáciu a bude schopná komplexne posúdiť stav sociálnej kognície vrátane emócií. Potenciál vidíme vo „Filme na hodnotenie sociálneho poznania“. Táto metóda bola navrhnutá a použitá v zahraničí. V našom výskume by sme chceli vypracovať jednotnú metódu zameranú na meranie schopnosti uplatňovať teóriu mysle. Práca môže priniesť zaujímavé výsledky, ktoré môžu byť prínosom pre vytvorenie kognitívnych tréningov - a teda tréningových programov, ktoré môžu pomôcť jedincom, ktorí majú túto schopnosť narušenú. Teória mysle je do určitej miery trénovateľná. Výskumy zamerané na teóriu mysle prinášajú reálne výsledky, ktoré môžu byť implementované do intervenčných programov, čo je v konečnom dôsledku nesmierne dôležité a môže to zvyšovať kvalitu ľudí s psychiatrickou diagnózou, ale aj jedincov s oslabenou schopnosťou teórie mysle.

Aktuality
Usmernenia k aktuálnej epidemiologickej situácii 
Dôležité: prechod na online výučbu od 12.10. 2020 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete