2020

 • Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Číslo projektu: 313011ASN4   
Zodpovedný riešiteľ za Katedru psychológie FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.   
Riešiteľský tím za Katedru psychológie FF UCM: PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD.   
Časové rozpätie projektu: 2020-2023  
Finančná dotácia projektu: 3 201 735,18,- €  
Charakteristika projektu: Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie. Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov. 
Publikácie:


Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-082037

Zodpovedný riešiteľ: Family Center Poľsko – za Slovensko doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Riešiteľský tím zo zahraničia  – Family Center Poľsko, Instituto Principe Rela Inovacao&Desenvolvimento – Portugal, Foundation Form The Promotion of Social Inclusion FOPSIM – Malta

Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022

Finančná dotácia projektu: 12 138,- Eur 

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na medzikultúrny pohľad na múdrosť a vzdelávanie dospelých. V každej kultúre existujú prístupy mapujúce túto oblasť a aplikujúce ju do celoživotného vzdelávania. Projekt sa zameriava na zdvihnutie povedomia o múdrosti skrz kroskulturálne vzdelávanie. Cieľom projektu je tiež umožniť partnerom rozvíjať a posilniť siete vzdelávacích organizácií a vymieňať si osvedčené prístupy, ktoré by bolo možné použiť pri vzdelávaní seniorov. Základné ciele sú: zvýšiť kompetencie pedagógov v efektívne výučbe seniorov, rozprávať sa so seniormi a porovnať si skúsenosti na nadnárodnej úrovni. 

 • Názov projektuEmocionálna inteligencia ako sociálna podpora pri zvládaní stresu v osobnom aj pracovnom živote u dospelých 
Číslo projektu2020-1-SK01-KA204-078380
Zodpovedný riešiteľPhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Riešiteľský tím zo zahraničia – Katolícka univerzita Lisabon, Portugalsko, Family Center Poľsko, Consorcio Cooperative Sociali SGS Lanciano, Taliansko
Časové rozpätie projektu: 2020 – 2022
Finančná dotácia projektu: 43 409,- Eur 
Charakteristika projektu: V modernej spoločnosti je jedným z hlavných aspektov úspechu okrem odbornej kvalifikácie aj emočná inteligencia. Pre riadiace pozície sa považuje za jednu z najdôležitejších kompetencií. V interakcii medzi kolegami, ale aj s podriadenými, je okrem intelektu potrebné aj využitie ďalších schopností, ako napríklad kontrola vlastných emócií, používanie emócií pri interakcii s prostredím, schopnosť uvedomiť si súčasný stav mysle, schopnosť percipovať a efektívne spracovávať skúsenosti svojich kolegov, ale tiež motivovať samého seba. Projekt je zameraný na rozvíjanie emocionálnej inteligencie u dospelých a v rámci ich rodín. Zameriava sa na self-manažment, sebauvedomenie a manažovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi.
Publikácie
 • Názov projektu: Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií  

Číslo projektu: APVV-19-0166

Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. Ivana Mirdalíková 

Časové rozpätie projektu: 2020 - 2024  Finančná dotácia projektu: 114.090,- Eur 

Charakteristika projektuCieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností.

Publikácie

Zoznam publikácií dostupný: APVV - 19-0166

 • Názov projektu: Vývoj a štandardizácia skríningovej metodiky na identifikáciu výskytu a rizika problémového užívania legálnych drog u adolescentov 

Číslo projektu: VEGA 1/0203/20 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. Marta Vavrová, PhD., PhDr. Rudolf Fábry, CSc., Mgr. Kristína Mydlová. 

Časové rozpätie projektu: 2020-2022 

Finančná dotácia projektu: 3686 - Eur (na 2020) 

Charakteristika projektu: Projekt má za cieľ psychometrické overenie (reliabilita, validita) a štandardizáciu (štandardné normy) Dotazníka situačno-motivačných faktorov alkoholového správania a modifikovanej verzie pre fajčenie (Dotazníky SMF), stanovenie skríningového kritéria (meraného Dotazníkom SMF) pre identifikáciu rizika budúceho problémového pitia alebo fajčenia na základe longitudinálneho skúmania skupiny adolescentov (odstup 2 roky). Sekundárnym cieľom je výskumné použitie Dotazníkov SMF v kontextoch rôznych vývinových problémov u adolescentov (sebapoškodzovanie, rizikové sexuálne správanie), ako súčasť kombinácie rizikových a protektívnych faktorov užívania drog (osobnostné, voľnočasové, rodinné faktory) a v iných populáciách (dospelí, adolescenti závislí od drog, vysokoškoláci, medzikultúrne porovnanie). Výsledkom realizácie projektu bude štandardizovaná spoľahlivá metodika využiteľná v klinickej, poradenskej, školskej a potenciálne v pracovno-psychologickej praxi, ale najmä v prevencii užívania drog.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0203/20 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Kristína Mydlová 

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur 

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach. 

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0123 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie pri osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka

Číslo projektu: VEGA 1/0454/18

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Veronika Kalivodová, PhDr. Zdenka Kumorová PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2020

Finančná dotácia projektu: 5940,- Eur

Charakteristika projektu: Osvojovanie si cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou, ktorú súčasná doba vyžaduje. Vzťahom a závislosťou medzi jazykom a jazykovým vedomím sa zaoberá psycholingvistika avšak v podobe a v súvislosti s anxietou sa tento jav stáva predmetom záujmu viacerých odborov, nakoľko v sebe prepája nazeranie na učenie sa materinského jazyka, osvojovanie si cudzieho jazyka - angličtiny, osobnosti dieťaťa a učiteľa, ktorý mu jazyk sprostredkúva. Aktívnu úlohu pri osvojovaní si jazyka zohrávajú rodičia, a neskôr učitelia v škole. Bolo dokázané, že procesom učenia sa stimulujú určité konkrétne oblasti v mozgu, rovnako ako sa rozvíjajú schopnosti a kompetencie osobnosti dieťaťa. Pokiaľ však v priebehu vývinu dôjde u dieťaťa k zablokovaniu, alebo k zvýšeniu miery úzkosti v súvislosti s rozprávaním, môže sa vyvinúť u neho neuróza až logofóbia. Naším zámerom je odhaliť zdroje a príčiny jej vzniku rovnako ako nástroje na jej odstraňovanie.

Publikácie:

1. AED Baranovská, A., Doktorová, D., Kalivodová, V. (2020). Zisťovanie jednotlivých osobnostných charakteristík a ich súvislosť so vznikom šikanovania na základnej škole. Pedagogica actualis XI. Trnava: UCM, 15-25.


 • Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty - diskurzy
Číslo projektu: APVV-17-0128 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener 
Riešiteľský tím: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD. Za Katedru psychológie: Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Lucia Gažovičová
Časové rozpätie projektu: 2018 - 2021  
Charakteristika projektu: V súčasnosti je politika úspešná len vtedy, ak je úspešne komunikovaná. Jedným z politických hnutí, ktoré poslednom období zaznamenali významné volebné úspechy v mnohých krajinách Európy ale aj za jej hranicami, je tzv. pravicový populizmus. Aby bolo možné týmto úspechom lepšie porozumieť a primerane na ne reagovať, javí sa ako vhodné, podrobnejšie sa zaoberať práve jazykovými stratégiami pravicového populizmu.  Ich špecifiká sa dajú veľmi jasne charakterizovať na základe analýzy jazyka pravicových populistov, predovšetkým ak je daný základný výskum založený komparatívne.  Z tohto dôvodu budú v projekte navzájom porovnávané spoločné a rozdielne znaky jazykových stratégií politického prejavu a konania pravicových populistov v rôznych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko), pričom pôjde zároveň o multidisciplinárnu komparáciu.

Publikácie (za Katedru psychológie):

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0128 - publikačné výstupy

 •  Názov projektu: Detekcia teórie mysle - Metóda na hodnotenie sociálneho poznania (MASC)
Číslo projektu: FPPV-35-2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Mirdalíková
Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Mirdalíková
Časové rozpätie projektu: 2020
Finančná dotácia projektu: 750 Eur
Charakteristika projektu: Schopnosť správne porozumieť zámerom druhých jedincov je mimoriadne dôležitá pre úspešnú sociálnu interakciu. Schopnosť pripisovať sebe a druhým ľuďom mentálne stavy (nie sú voľne pozorovateľné, ale sú príčinou nášho konania), nazývame teória mysle. Narušená schopnosť uplatňovať teóriu mysle sa spája najmä s poruchami autistického spektra. Výskumy však odkazujú na to, že deficit nemusí byť nutne špecifický len pre autizmus, ale vyskytuje sa aj pri psychotických ochoreniach rôznej diagnózy a poruchách nálady. Narušenie sociálnej kognície výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Projekt sa zaoberá skúmaním prítomnosti teórie mysle a emócií. Vzhľadom k tomu, že výskumy zamerané na teóriu mysle u nás absentujú, je cieľom vytvoriť metódu, ktorá bude validná, a teda reálne použiteľná pre našu populáciu a bude schopná komplexne posúdiť stav sociálnej kognície vrátane emócií. Potenciál vidíme vo „Filme na hodnotenie sociálneho poznania“. Táto metóda bola navrhnutá a použitá v zahraničí. V našom výskume by sme chceli vypracovať jednotnú metódu zameranú na meranie schopnosti uplatňovať teóriu mysle. Práca môže priniesť zaujímavé výsledky, ktoré môžu byť prínosom pre vytvorenie kognitívnych tréningov - a teda tréningových programov, ktoré môžu pomôcť jedincom, ktorí majú túto schopnosť narušenú. Teória mysle je do určitej miery trénovateľná. Výskumy zamerané na teóriu mysle prinášajú reálne výsledky, ktoré môžu byť implementované do intervenčných programov, čo je v konečnom dôsledku nesmierne dôležité a môže to zvyšovať kvalitu ľudí s psychiatrickou diagnózou, ale aj jedincov s oslabenou schopnosťou teórie mysle.
Publikácie

1. AFC Mirdalíková, I., Doktorová, D. (2020). The theory of mind in patients with psychotic disorder and its relation to executive functions. MMK 2020. Hradec Králové: Magnanimitas. 751-761.

2. ADE Mirdalíková, I., Doktorová, D. (2020). The theory of mind in patients with psychotic disorder and its relation to executive functions. GRANT journal 9(2), 44-49.

 • Názov projektuTvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie 

Číslo projektu: VEGA-1/0238/20

Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Riešiteľský tím za katedru psychológie FF UCM: doc. Mgr. Radovan Šikl, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2020-2021  

Finančná dotácia projektu: 6.492,- Eur v roku 2020

Charakteristika projektu: S využitím prístupu orálnej histórie a naratívne orientovaného autobiografického výskumu je skúmaná história slovenskej psychológie. Prostredníctvom rozhovorov s poprednými predstaviteľmi a predstaviteľkami slovenskej psychologickej obce je mapované obdobie od konca 50. rokov do konca 90. rokov minulého storočia. Korpus takto získaných narácií bude zdrojom pre porozumenie "ducha doby" (Zeitgeist), v ktorej participanti žili a tvorili. Súčasne bude možné identifikovať významy súvisiace s profesiou psychológa či s utváraním jeho profesijnej identity v danom historickom kontexte. Hlavnou intenciou výskumu teda je postihnúť vývoj slovenskej psychológie cez prizmu osobnej skúsenosti.  

Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete