2019
 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Kristína Mydlová

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0123 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie pri osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka

Číslo projektu: VEGA 1/0454/18

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Veronika Kalivodová, PhDr. Zdenka Kumorová PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2020

Finančná dotácia projektu: 5940,- Eur

Charakteristika projektu: Osvojovanie si cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou, ktorú súčasná doba vyžaduje. Vzťahom a závislosťou medzi jazykom a jazykovým vedomím sa zaoberá psycholingvistika, avšak v podobe a v súvislosti s anxietou sa tento jav stáva predmetom záujmu viacerých odborov, nakoľko v sebe prepája nazeranie na učenie sa materinského jazyka, osvojovanie si cudzieho jazyka - angličtiny, osobnosti dieťaťa a učiteľa, ktorý mu jazyk sprostredkúva. Aktívnu úlohu pri osvojovaní si jazyka zohrávajú rodičia, a neskôr učitelia v škole. Bolo dokázané, že procesom učenia sa stimulujú určité konkrétne oblasti v mozgu, rovnako ako sa rozvíjajú schopnosti a kompetencie osobnosti dieťaťa. Pokiaľ však v priebehu vývinu dôjde u dieťaťa k zablokovaniu, alebo k zvýšeniu miery úzkosti v súvislosti s rozprávaním, môže sa vyvinúť u neho neuróza až logofóbia. Naším zámerom je odhaliť zdroje a príčiny jej vzniku rovnako ako nástroje na jej odstraňovanie.

Publikácie

1. AED Baranovská, A., Doktorová, D., Kalivodová, V. (2020). Zisťovanie jednotlivých osobnostných charakteristík a ich súvislosť so vznikom šikanovania na základnej škole. Pedagogica actualis XI. Trnava: UCM, 15-25.


Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competencies for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.

The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:

1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competencies 

2. Supporting equality and integration in adult education in order to ensure a high quality of learning.

3. Developing cooperation between the organizations in the area of parents’ education.

In the project, five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competencies.

Publikácie:

 1. ADM Doktorová, D., Baranovská, A., Masár, M. (2018). Detection of mutual connections between prosocial behavior and emotional intelligence in young adulthood. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 47-49.
 • Názov projektu: Rizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: VEGA 1/0042/17
Zodpovedný riešiteľ: 
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 29.946,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na verifikovanie pôvodnej českej verzie typológie antisociálneho správania a na možnosti jej replikácie v SR. Predpokladá podobnosť novej typológie v možnosti odlíšiť skupiny adolescentov v závažnosti antisociálneho správania. Typy budú charakterizované na základe definovaných rizikových faktorov. Budú použité: dotazník SAHA a metódy zisťujúce osobnostné črty (BFI) a mieru sebakontroly (BSCS). Bude identifikovaný vplyv internálnych faktorov na antisociálne správanie, nakoľko podľa General Theory of Crime je kľúčovým faktorom pre rozvoj antisociálneho správania miera sebakontroly. Vzhľadom k predpokladanej veľkosti súboru (1000os.) je cieľom vytvoriť štrukturálny model zisťujúci interakcie medzi mierou sebakontroly, spôsobom výchovy, dispozičnými vlastnosťami a ďalšími environmentálnymi faktormi v ich vplyve na antisociálne správanie. 

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0042/17 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie
Číslo projektu: VEGA 1/0132/17 
Zodpovedný riešiteľ:
Riešiteľský tím: za Katedru psychológie FF UCM PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018-2020 
Finančná dotácia projektu:  
Charakteristika projektuProjekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Spojenie týchto konceptov nájdeme v rôznych strategických dokumentoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt vychádza z tézy, že kvalita sociálnych služieb je nerozlučne spojená aj s implementáciou, reálnym napĺňaním, rešpektovaním, inštitucionalizovanou ochranou a kontrolou dodržiavania ľudských práv osôb, ktorým sa poskytuje nejaká sociálna služba. Zámerom projektu je predložiť jasné vymedzenie práva na nezávislý život a súvislosti medzi pojmami sebaurčenie, autonómia, spôsobilosti so zreteľom na právo postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.
Publikácie
 1. AFD Baranovská, A. (2019). Kvalita života ľudí so zdravotným postihnutím. Kondášove dni 2018. Trnava: Katedra psychológie FF UCM, 35-44.

 • Názov projektu: Rané skúsenosti a osobnosť jednotlivca ako prediktory spracovania traumatických udalostí
Číslo projektu: FPPV-59-2019 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková, PhD. 
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2019 
Finančná dotácia projektu: 250 € 
Charakteristika projektu: Z pohľadu hlbinnej psychológie sa rané skúsenosti a zážitky jedinca považujú za významné prediktory viacerých oblastí života dospelého človeka, akými sú napríklad celková životná spokojnosť či kvalita blízkych a intímnych vzťahov. Projekt sa zameriava na otázku, do akej miery ovplyvňujú rané zážitky a skúsenosti človeka spracovanie traumatických udalostí v dospelosti.

 • Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty - diskurzy
Číslo projektu: APVV-17-0128 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener 
Riešiteľský tím: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD. Za Katedru psychológie: Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018 - 2021  
Charakteristika projektu: V súčasnosti je politika úspešná len vtedy, ak je úspešne komunikovaná. Jedným z politických hnutí, ktoré poslednom období zaznamenali významné volebné úspechy v mnohých krajinách Európy ale aj za jej hranicami, je tzv. pravicový populizmus. Aby bolo možné týmto úspechom lepšie porozumieť a primerane na ne reagovať, javí sa ako vhodné, podrobnejšie sa zaoberať práve jazykovými stratégiami pravicového populizmu.  Ich špecifiká sa dajú veľmi jasne charakterizovať na základe analýzy jazyka pravicových populistov, predovšetkým ak je daný základný výskum založený komparatívne.  Z tohto dôvodu budú v projekte navzájom porovnávané spoločné a rozdielne znaky jazykových stratégií politického prejavu a konania pravicových populistov v rôznych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko), pričom pôjde zároveň o multidisciplinárnu komparáciu.

Publikácie (za Katedru psychológie):

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0128 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Tabakové správanie u dospievajúcich. Deskriptívna a exploračná analýza z hľadiska situačno-motivačných, rodinných a osobnostných faktorov
Číslo projektu: FPPV-23-2019 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Riešiteľský tím:  Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr Zuzana Rojková, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2019 
Finančná dotácia projektu: 300€ 
Charakteristika projektuV rámci projektu je riešená problematika tabakového správania (pravidelného, príležitostného fajčenia a experimentovania s fajčením) u dospievajúcej populácie prostredníctvom konceptu situačno-motivačných faktorov (SMF) drogového správania. Koncept, tvorba metodiky (dotazníka) na jeho meranie a prvé výskumy s použitím SMFboli publikované v dvoch monografiách (Rojková, 2016; Rojková a Vavrová, 2017). Cieľom projektu je publikovanie výsledkov výskumu SMF v kontexte rodinných a osobnostných faktorov a zároveň publikovanie metodologickej štúdie overovania Dotazníka situačno-motivačných faktorov fajčenia. Dotazník podľa doterajších zistení má skríningový potenciál na identifikáciu rizikovej tendencie k fajčeniu. 
Publikácie
 1. AFD Vavrová, M. (2019). Súvislosť medzi problematickým používaním internetu a drogovým správaním adolescentov. Kondášove dni 2019. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 127-138.
 2. BFA Rojková, Z., Vavrová, M. (2019). Drug-using behaviour among adolescents in Slovakia according to the age and gender. International Conference on Education, Psychology, and Behavioral Science EPBS-2019. Istanbul: EUROKD, 66-66.

 • Názov projektuŠtatistika prakticky (nielen) v záverečných prácach. Inovácia metodiky výučby štatistických predmetov
Číslo projektu: FPPV-45-2019 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr Zuzana Rojková, PhD. 
Riešiteľský tím: Mgr Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Marta Vavrová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2019 
Finančná dotácia projektu: 300€ 
Charakteristika projektu: Predmetom riešenia projektu je metodika výučby štatistiky a jej aplikácie v spoločenských a behaviorálnych a príbuzných vedách, ktorých objektom je človek alebo spoločnosť. Hlavným cieľom projektu je vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá bude prinášať najmä praktické implikácie využitia štatistiky, interpretácie a prezentácie výsledkov štatistického spracovania, primárne bude slúžiť ako pomôcka pri výučbe predmetov s obsahovým zameraním na kvantitatívny výskum, ako príručka a pomôcka pri spracovaní výskumov či už v rámci záverečných prác študentov, alebo pri publikovaní vedeckých štúdií, príspevkov či monografií vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov a pod.
Publikácie:
 1. AAB Rojková, Z., Vavrová, M. (2019) Štatistika prakticky (nielen) v záverečných prácach. Trnava: FF UCM. ISBN 978-80-572-0031-4.

 • Názov projektuKognitívne a nonkognitívne procesy v závislosti od osobnostných charakteristík vysokoškolských študentov

Číslo projektu: FPPV-53-2019

Zodpovedný riešiteľPhDr. Veronika Kalivodová

Riešiteľský tímPhDr. Veronika Kalivodová

Časové rozpätie projektu2019

Finančná dotácia projektu300 Eur

Charakteristika projektuKognitívne procesy - pamäť, učenie (štýl učenia), inteligencia sú dôležitou zložkou osobnosti. Rovnako aj nonkognitívne procesy ako emócie, emocionálna inteligencia a asertivita sú úzko prepojené s osobnostnými charakteristikami jednotlivca. Téma kognitívnych a nonkonitívnych procesov predstavuje oblasť, ktorú je potrebné z určitých hľadísk preskúmať, aby sme si dokázali vytvoriť ucelený a jednotný názor o tom, čo predstavuje a aké existujú odlišnosti a totožnosti v spojitosti s osobnostnými charakteristikami študentov vysokých škôl. Obdobie štúdia na vysokej škole spadá vývinovo do prechodu medzi obdobím neskorej adolescencia a mladej dospelosti. V tejto etape ľudského života dochádza k ďalšiemu rozvoju kognitívnych procesov a dovŕšeniu morálneho usudzovania. Základným v tomto štádiu už nie je biologické zrenie, ale základom je najmä proces učenia. Pre študentov je rovnako dôležité získavať ako kognitívne tak aj nonkognitívne zručnosti, ktoré predikujú lepšiu perspektivitu budúcnosti, či už uplatnenia sa v pracovnom alebo sociálnom živote.

Publikácie:

1. ADM Doktorová, D., Kalivodová, V., Hubinská, J. (2019). Mutual Connections in Between Empathy and Personality Traits of Helping Professions. Postmodern Openings 10(4), 29-43. 


 • Názov projektuRizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: FPPV-56-2019 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristína Mydlová 

Riešiteľský tím: Mgr. Kristína Mydlová 

Časové rozpätie projektu: 2019 

Finančná dotácia projektu: 300 Eur 

Charakteristika projektuProjekt sa zaoberá rizikovým správaním dospievajúcich, a to v rôznych formách ako je delikvencia, konzumácia alkoholu vo väčšom množstve, experimentácia s drogami, fajčenie, šikana, rizikové sexuálne správanie a podobne. Rizikové správanie podmieňuje a ovplyvňuje rodinné a školské prostredie, duševné zdravie, osobnostné črty, dispozičné faktory. Vzhľadom k predpokladanej väčšej veľkosti výskumnej vzorky je cieľom vytvoriť typológiu rizikového správania dospievajúcich, ktorá bude komplexne spracúvať ich rizikové determinanty rizikového správania. V slovenských štúdiách absentuje výskum, ktorý by sa zameriaval na rizikové správanie komplexne, a následne by výsledky aplikoval do preventívneho programu, ktorý by mohol spomaliť stúpajúcu tendenciu rozširovania rizikového správania medzi dospievajúcimi. Cieľom projektu je empirické preskúmanie rizikových a protektívnych faktorov výskytu rizikového správania adolescentov v rozličných oblastiach, štatisticky spracovať dáta a preskúmať ich vzájomnú interakciu.

Publikácie:

1. AFC MYDLOVA, K. (2019). Risk and protective factors related to intimacy in adolescence. CER Comparative European Research. Sciemcee Publishing, London,6(2), 189-194. 
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete