2019
 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach.

Publikácie:

 1. AFC Démuth, A., Démuthová, S. (2019). Forms of Deliberate Self-Harm and Their Prevalence in Adolescence. International Conference on Research in Psychology. London, Diamond Scientific Publication, 23-38.
 2. AFC Démuthová, S., Démuth, A. (2019). The Prevalence and Most Frequent Forms of Self-Harm in Adolescents. International Conference on Research in Psychology. London, Diamond Scientific Publication, 39-51.
 3. AFD Démuthová, S., Doktorová, D. (2019). Interpohlavné rozdiely v prevalencii jednotlivých foriem sebapoškodzovania u adolescentov. Kondášove dni. Trnava: Katedra psychológie FF UCM v Trnave, 19-32.


Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competencies for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.

The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:

1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competencies 

2. Supporting equality and integration in adult education in order to ensure a high quality of learning.

3. Developing cooperation between the organizations in the area of parents’ education.

In the project, five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competencies.

Publikácie:

 1. ADM Doktorová, D., Baranovská, A., Masár, M. (2018). Detection of mutual connections between prosocial behavior and emotional intelligence in young adulthood. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 47-49.

 • Názov projektu: Rizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: VEGA 1/0042/17
Zodpovedný riešiteľ: 
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím:Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 29.946,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na verifikovanie pôvodnej českej verzie typológie antisociálneho správania a na možnosti jej replikácie v SR. Predpokladá podobnosť novej typológie v možnosti odlíšiť skupiny adolescentov v závažnosti antisociálneho správania. Typy budú charakterizované na základe definovaných rizikových faktorov. Budú použité: dotazník SAHA a metódy zisťujúce osobnostné črty (BFI) a mieru sebakontroly (BSCS). Bude identifikovaný vplyv internálnych faktorov na antisociálne správanie, nakoľko podľa General Theory of Crime je kľúčovým faktorom pre rozvoj antisociálneho správania miera sebakontroly. Vzhľadom k predpokladanej veľkosti súboru (1000os.) je cieľom vytvoriť štrukturálny model zisťujúci interakcie medzi mierou sebakontroly, spôsobom výchovy, dispozičnými vlastnosťami a ďalšími environmentálnymi faktormi v ich vplyve na antisociálne správanie.  

Publikácie:

 1. ADE Démuthová, S. (2018). The influence of the school environment on teenage delinquency. Journal of Teaching and Education8(2), 293-300.
 2. ADM Selecká, L., Václaviková, I., Blatný, M., Hrdlička, M. (2017). Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu. Česká a slovenská psychiatrie113(6), 258-267. 
 3. AFD Selecká, L., Václaviková, I. (2017). Protektívne faktory voči antisociálnym prejavom u adolescentných chlapcov a dievčat. Sociálne procesy a osobnosť 2016: Nový Smokovec, 12.-14. september 2016. Zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV., 419-427.
 4. AFC Václaviková, I., Selecká, L., Blatný, M., Hrdlička, M. (2018). Očakávania od budúcnosti: rozdiely medzi adolescentmi bez problémových prejavov a skupinami adolescentov vykazujúcimi rôzne závažné formy antisociálneho správania. PhD. Existence 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 170-176.
 5. ADM Hubinská, J., Doktorová, D. (2019). Demonstrating the Survival of a Child in a Renovated Family. Postmodern Openings: a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal., 10(1), 36-52.


 • Názov projektu: Rané skúsenosti a osobnosť jednotlivca ako prediktory spracovania traumatických udalostí
Číslo projektu: FPPV-59-2019 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková, PhD. 
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2019 
Finančná dotácia projektu: 250 € 
Charakteristika projektu: Z pohľadu hlbinnej psychológie sa rané skúsenosti a zážitky jedinca považujú za významné prediktory viacerých oblastí života dospelého človeka, akými sú napríklad celková životná spokojnosť či kvalita blízkych a intímnych vzťahov. Projekt sa zameriava na otázku, do akej miery ovplyvňujú rané zážitky a skúsenosti človeka spracovanie traumatických udalostí v dospelosti.
Aktuality
Konzultačné hodiny dr. Holienkovej a dr. Václavikovej 
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete