2018
 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach.


Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competencies for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.

The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:

1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competencies 

2. Supporting the equality and integration in adult education in order to ensure high quality of learning.

3. Developing the cooperation between the organizations in the area of parents’ education.

In the project, five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competencies.


 • Názov projektu: Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

Číslo projektu: APVV-15-0294

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2016 - 2018

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizácia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a filozofických prístupov v skúmaní estetickej skúsenosti a vytvorenie platformy na širšie koncipovaný systematický a interdisciplinárny výskum subjektívnej skúsenosti.


Publikácie:


 1. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016). Sex differences in human face attractiveness and intelligence assessment. In: Global Journal of Advanced Research. Vol. 3, iss. 6 (2016), pp. 517-525.
 2. ADE SELECKÁ, L., DÉMUTHOVÁ, S. (2016). The relation of personal characteristics and brain dimorphism of women to masculine/feminine men face preference. In: AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 6, iss. 2 (2016), pp. 104-107.
 3. AFC DÉMUTH, A., DÉMUTHOVÁ, S. Can Be Beauty Calculated? In: 6th Global Academic Meeting, GAM 2016, 01-012 November, Dubai, UAE: Proceedings. Kocani: European Scientific Institute, ESI, 2016. S. 12-22
 4. AFC SELECKÁ, L., DÉMUTHOVÁ, S. (2016). Personal characteristics and brain dimorphism of women in relation to masculine/feminine men face preference. In: MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. S. 884-891.
 5. AFC DÉMUTHOVÁ, S., DÉMUTH, A. The Role of Intelligence in Female Face Perception: Verbal Not Visual-Spatial IQ Intervenes with Intelligence Assessment in Face Composites. In: 6th Global Academic Meeting, GAM 2016, 01-012 November, Dubai, UAE: Proceedings. Kocani: European Scientific Institute, ESI, 2016. S. 62-73.
 6. ADE DÉMUTHOVÁ, S., DÉMUTH, A. Partnership Bond Modifies the Preferences for Attractive Male Faces in Women. In: Humanities and Social Sciences Review. Vol. 6, iss. 2 (2017), pp. 9-18.
 7. ADE DÉMUTH, A., DÉMUTHOVÁ, S. (2017). Female Face Beauty is Strongly Stereotyped with the Main Emphasis on Femininity and Extraversion. In: Humanities and Social Sciences Review. Vol. 6, iss. 2 (2017), pp.37-46.

 • Názov projektu: Rizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: VEGA 1/0042/17
Zodpovedný riešiteľ: 
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Riešiteľský tím:Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 29.946,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na verifikovanie pôvodnej českej verzie typológie antisociálneho správania a na možnosti jej replikácie v SR. Predpokladá podobnosť novej typológie v možnosti odlíšiť skupiny adolescentov v závažnosti antisociálneho správania. Typy budú charakterizované na základe definovaných rizikových faktorov. Budú použité: dotazník SAHA a metódy zisťujúce osobnostné črty (BFI) a mieru sebakontroly (BSCS). Bude identifikovaný vplyv internálnych faktorov na antisociálne správanie, nakoľko podľa General Theory of Crime je kľúčovým faktorom pre rozvoj antisociálneho správania miera sebakontroly. Vzhľadom k predpokladanej veľkosti súboru (1000os.) je cieľom vytvoriť štrukturálny model zisťujúci interakcie medzi mierou sebakontroly, spôsobom výchovy, dispozičnými vlastnosťami a ďalšími environmentálnymi faktormi v ich vplyve na antisociálne správanie. 

Publikácie:

 1. ADM SELECKÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I., BLATNÝ, M., HRDLIČKA, M. (2017). Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu. In Česká a slovenská psychiatrie. 113(6), s. 258-267. 
 2. AFD SELECKÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2017). Protektívne faktory voči antisociálnym prejavom u adolescentných chlapcov a dievčat. In Sociálne procesy a osobnosť 2016: Nový Smokovec, 12.-14. september 2016. Zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV. s 419-427.
 3. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I., SELECKÁ, L., BLATNÝ, M., HRDLIČKA, M. (2018). Očakávania od budúcnosti: rozdiely medzi adolescentmi bez problémových prejavov a skupinami adolescentov vykazujúcimi rôzne závažné formy antisociálneho správania. In PhD. Existence 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 170-176.

 • Názov projektu: Core Self-Evaluations a pracovná spokojnosť
Číslo projektu: FPPV-40-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienkova, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Lenka Selecka, PhD., Mgr. Ivana Vaclavikova, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 380 €
Charakteristika projektu: Predkadaný projekt je súčasťou širšie koncipovaného projektu zameraného na overenie vhodnosti (spoľahlivosti a platnosti) konštruktu Core Self-Evaluations (CSE) v slovenských reáliách, a zároveň na štandardizáciu výskumného nástroja meraného tento konštrukt (Core Self-Evaluations Scale - CSES). Vedeckým cieľom projektu je zistiť možné súvislosti konštruktu CSE a pracovnej spokojnosti, a zároveň zistiť, akú úlohu zohráva CSE vo vysvetlení pracovnej spokojnosti. Táto skutočnosť môže následne slúžiť k overeniu prírastkovej validity CSES.

 • Názov projektuSlovenská verzia MMPI-A: adaptácia a overenie psychometrických charakteristík
Číslo projektu: FPPV-34-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Rojková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 420 €
Charakteristika projektu: V rámci projektu bude odbornej verejnosti sprístupnená a popísaný proces adaptácie slovenskej verzie v súčasnosti jednej z najpoužívanejších psychodiagnostických metód k hodnoteniu osobnosti adolescentov v zahraničí - MMPI-A. Cieľom projektu je komplexný popis metodiky a jej slovenskej verzie a overenie jej psychometrických charakteristík, tj. validity a reliability spolu s tvorbou orientačných noriem.

 • Názov projektuPrieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska
Číslo projektu: FPPV-42-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karol Kováč, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 420 €
Charakteristika projektuV rámci projektu sa zameriame na porovnanie úrovne sledovaných stres faktorov v rámci 24 regiónov Slovenska. Budeme sledovať nasledujúce premenné: aktivitu autonómneho nervového systému, mieru prežívaného stresu v organizme, úroveň fyzického (telesného) stresu vyplývajúceho z problémov ako sú napr. poruchy a bolesti pohybového aparátu, chrbtice, migrény..., úroveň prežívaného psychického stresu, aj to, ako sú nami skúmaní participanti odolní voči nemu. Porovnávame výsledky, ktoré získavame HRV technikou a diagnostikujeme individuálnu mieru stresu vo vybraných regiónoch Slovenska.
Aktuality
Neuropsychologický deň 
Výučba s dr. Baranovskou 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete