2018
 • Názov projektu: Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Číslo projektu: APVV-17-0123

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. PaedDr. Mariana Sirotová, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2022

Finančná dotácia projektu: 219.402,- Eur

Charakteristika projektu: Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (zdravotných i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie chápané predovšetkým ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri disharmonickom vývine osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť témy reflektuje aj najnovšia, 5. revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly "Conditions for Further Study" spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý poskytne dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých fórach.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0123 - publikačné výstupy

Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competencies for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.

The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:

1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competencies 

2. Supporting the equality and integration in adult education in order to ensure high quality of learning.

3. Developing the cooperation between the organizations in the area of parents’ education.

In the project, five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competencies.

Publikácie:

1. ADM Doktorová, D., Baranovská, A., Masár, M. (2018). Detection of mutual connections between prosocial behavior and emotional intelligence in young adulthood. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 47-49.


 • Názov projektu: Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie pri osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka

Číslo projektu: VEGA 1/0454/18

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  PhDr. Dominika Doktorová, PhD., PhDr. Zdenka Kumorová PhD.

Časové rozpätie projektu: 2018 - 2020

Finančná dotácia projektu: 5940,- Eur

Charakteristika projektu: Osvojovanie si cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou, ktorú súčasná doba vyžaduje. Vzťahom a závislosťou medzi jazykom a jazykovým vedomím sa zaoberá psycholingvistika, avšak v podobe a v súvislosti s anxietou sa tento jav stáva predmetom záujmu viacerých odborov, nakoľko v sebe prepája nazeranie na učenie sa materinského jazyka, osvojovanie si cudzieho jazyka - angličtiny, osobnosti dieťaťa a učiteľa, ktorý mu jazyk sprostredkúva. Aktívnu úlohu pri osvojovaní si jazyka zohrávajú rodičia, a neskôr učitelia v škole. Bolo dokázané, že procesom učenia sa stimulujú určité konkrétne oblasti v mozgu, rovnako ako sa rozvíjajú schopnosti a kompetencie osobnosti dieťaťa. Pokiaľ však v priebehu vývinu dôjde u dieťaťa k zablokovaniu, alebo k zvýšeniu miery úzkosti v súvislosti s rozprávaním, môže sa vyvinúť u neho neuróza až logofóbia. Naším zámerom je odhaliť zdroje a príčiny jej vzniku rovnako ako nástroje na jej odstraňovanie.

Publikácie

1. AED Baranovská, A., Doktorová, D., Kalivodová, V. (2020). Zisťovanie jednotlivých osobnostných charakteristík a ich súvislosť so vznikom šikanovania na základnej škole. Pedagogica actualis XI. Trnava: UCM, 15-25.


 • Názov projektu: Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

Číslo projektu: APVV-15-0294

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2016 - 2018

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizácia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a filozofických prístupov v skúmaní estetickej skúsenosti a vytvorenie platformy na širšie koncipovaný systematický a interdisciplinárny výskum subjektívnej skúsenosti.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-15-0294 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Rizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: VEGA 1/0042/17
Zodpovedný riešiteľ: 
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím: Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 29.946,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na verifikovanie pôvodnej českej verzie typológie antisociálneho správania a na možnosti jej replikácie v SR. Predpokladá podobnosť novej typológie v možnosti odlíšiť skupiny adolescentov v závažnosti antisociálneho správania. Typy budú charakterizované na základe definovaných rizikových faktorov. Budú použité: dotazník SAHA a metódy zisťujúce osobnostné črty (BFI) a mieru sebakontroly (BSCS). Bude identifikovaný vplyv internálnych faktorov na antisociálne správanie, nakoľko podľa General Theory of Crime je kľúčovým faktorom pre rozvoj antisociálneho správania miera sebakontroly. Vzhľadom k predpokladanej veľkosti súboru (1000os.) je cieľom vytvoriť štrukturálny model zisťujúci interakcie medzi mierou sebakontroly, spôsobom výchovy, dispozičnými vlastnosťami a ďalšími environmentálnymi faktormi v ich vplyve na antisociálne správanie.  

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0042/17 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty - diskurzy
Číslo projektu: APVV-17-0128 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener 
Riešiteľský tím: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD. Za Katedru psychológie: Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018 - 2021  
Charakteristika projektu: V súčasnosti je politika úspešná len vtedy, ak je úspešne komunikovaná. Jedným z politických hnutí, ktoré poslednom období zaznamenali významné volebné úspechy v mnohých krajinách Európy ale aj za jej hranicami, je tzv. pravicový populizmus. Aby bolo možné týmto úspechom lepšie porozumieť a primerane na ne reagovať, javí sa ako vhodné, podrobnejšie sa zaoberať práve jazykovými stratégiami pravicového populizmu.  Ich špecifiká sa dajú veľmi jasne charakterizovať na základe analýzy jazyka pravicových populistov, predovšetkým ak je daný základný výskum založený komparatívne.  Z tohto dôvodu budú v projekte navzájom porovnávané spoločné a rozdielne znaky jazykových stratégií politického prejavu a konania pravicových populistov v rôznych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko), pričom pôjde zároveň o multidisciplinárnu komparáciu.

Publikácie (za Katedru psychológie):

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-17-0128 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie
Číslo projektu: VEGA 1/0132/17
Zodpovedný riešiteľ:
Riešiteľský tím: za Katedru psychológie FF UCM PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018-2020 
Finančná dotácia projektu:  
Charakteristika projektu: Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Spojenie týchto konceptov nájdeme v rôznych strategických dokumentoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt vychádza z tézy, že kvalita sociálnych služieb je nerozlučne spojená aj s implementáciou, reálnym napĺňaním, rešpektovaním, inštitucionalizovanou ochranou a kontrolou dodržiavania ľudských práv osôb, ktorým sa poskytuje nejaká sociálna služba. Zámerom projektu je predložiť jasné vymedzenie práva na nezávislý život a súvislosti medzi pojmami sebaurčenie, autonómia, spôsobilosti so zreteľom na právo postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.
Publikácie
1. AFD Baranovská, A. (2019). Kvalita života ľudí so zdravotným postihnutím. Kondášove dni 2018. Trnava: Katedra psychológie FF UCM, 35-44.

 • Názov projektu: Core Self-Evaluations a pracovná spokojnosť

Číslo projektu: FPPV-40-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienkova, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Lenka Selecka, PhD., Mgr. Ivana Vaclavikova, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 380 €
Charakteristika projektu: Predkadaný projekt je súčasťou širšie koncipovaného projektu zameraného na overenie vhodnosti (spoľahlivosti a platnosti) konštruktu Core Self-Evaluations (CSE) v slovenských reáliách, a zároveň na štandardizáciu výskumného nástroja meraného tento konštrukt (Core Self-Evaluations Scale - CSES). Vedeckým cieľom projektu je zistiť možné súvislosti konštruktu CSE a pracovnej spokojnosti, a zároveň zistiť, akú úlohu zohráva CSE vo vysvetlení pracovnej spokojnosti. Táto skutočnosť môže následne slúžiť k overeniu prírastkovej validity CSES.
Publikácie:
1. ADM Holienková, J. (2018). Job satisfaction predictors among police officers: situational vs. dispositional approach. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 85-88. 
2. AFC Holienková, J. (2018). Pracovná spokojnosť policajtov: Nové možnosti merania. MMK 2018: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 43-50.

 • Názov projektuSlovenská verzia MMPI-A: adaptácia a overenie psychometrických charakteristík
Číslo projektu: FPPV-34-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Rojková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 420 €
Charakteristika projektu: V rámci projektu bude odbornej verejnosti sprístupnená a popísaný proces adaptácie slovenskej verzie v súčasnosti jednej z najpoužívanejších psychodiagnostických metód k hodnoteniu osobnosti adolescentov v zahraničí - MMPI-A. Cieľom projektu je komplexný popis metodiky a jej slovenskej verzie a overenie jej psychometrických charakteristík, tj. validity a reliability spolu s tvorbou orientačných noriem.
Publikácie:
1. AAB Vavrová, M., Rojková, Z. (2018). Minnesotské multidimenzionálne osobnostné inventórium pre adolescentov. MMPI-A. Trnava: UCM. 157s. ISBN 978-80-8105-948-3
2. ADE  Vavrová, M., Rojková, Z. (2018). Overenie reliability slovenskej verzie MMPI-A. GRANT journal. 7(2), 3-56.

 • Názov projektuPrieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska
Číslo projektu: FPPV-42-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karol Kováč, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 420 €
Charakteristika projektuV rámci projektu sa zameriame na porovnanie úrovne sledovaných stres faktorov v rámci 24 regiónov Slovenska. Budeme sledovať nasledujúce premenné: aktivitu autonómneho nervového systému, mieru prežívaného stresu v organizme, úroveň fyzického (telesného) stresu vyplývajúceho z problémov ako sú napr. poruchy a bolesti pohybového aparátu, chrbtice, migrény..., úroveň prežívaného psychického stresu, aj to, ako sú nami skúmaní participanti odolní voči nemu. Porovnávame výsledky, ktoré získavame HRV technikou a diagnostikujeme individuálnu mieru stresu vo vybraných regiónoch Slovenska.

 • Názov projektu: Zisťovanie úrovne akademickej prokrastinácie a jej spojitosť s perfekcionizmom  u študentov vysokoškolských odborov
Číslo projektu: FPPV-37-2018
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 420 €
Charakteristika projektuV predkladanom projekte sme sa zameriavali na zisťovanie celkovej úrovne akademickej prokrastinácie a perfekcionizmu u študentov vysokoškolských odborov. Z výsledkov vyplýva, že z dimenzií perfekcionizmu sú relevantnými prediktormi prokrastinácie najmä organizovanosť a osobné štandardy, pričom nižšia miera oboch týchto vlastností predpokladá vyššiu mieru prokrastinácie a váhavosť v konaní, ktorého vyššia hodnota rovnako predpokladá vyššiu mieru prokrastinácie. Zistili sme, že v perfekcionizme a v akademickej prokrastinácii neexistujú štatisticky významné rozdiely medzi odbormi a pohlavím. Taktiež sme zisťovali, ktoré osobnostné charakteristiky súvisia s perfekcionizmom. Zaznamenali sme spojitosť medzi prívetivosťou a perfekcionizmom. Zaujímavosťou je, že sme nezaznamenali štatisticky významnú spojitosť medzi sociálne podmieneným perfekcionizmom a úzkostlivosťou. Naše zistenia sú podnetom pre ďalšie bádanie v danej oblasti.
Publikácie:
1. AFC Doktorová, D., Baranovská, A., Mičková, Z. (2018). Connection between procrastination and perfectionism by university students. CER Comparative European Research 2018. London: Sciemcee Publishing, 125-130.  
2. AFC Doktorová, D., Hubinská, J. (2018). Differences between men and women in the level procrastination, emotional intelligence, and perfectionism. CER Comparative European Research 2018. London: Sciemcee Publishing, 120-124.   
3. AFC Doktorová, D., Hubinská, J., Šefarová, I. (2019). Vzájomné konexie medzi perfekcionizmom a osobnostnými charakteristikami u študentov humanitných a technických odborov. MMK 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 578-586.

 • Názov projektu: Špecifiká prejavov sebaodhalenia na sociálnych sieťach a ich súvis so sebahodnotením a pocitom osamelosti u mladých ľudí
Číslo projektu: FPPV-39-2018
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2018
Finančná dotácia projektu: 200 €
Charakteristika projektuSebaodhaľovanie sa v medziľudských interakciách, v zmysle delenia sa o osobné myšlienky, pocity a zážitky, považuje za dôležitý nástroj vytvárania kvalitných vzťahov. V súčasnosti vznikajú kvalitné vzťahy nie len v reálnom svete, ale aj v tom kybernetickom, a kým je fenomén sebaodhaľovania v reálnych vzťahoch už dnes dostatočne prebádanou problematikou, sebaodhaľovaniu na sociálnych sieťach sa dodnes venovalo relatívne málo výskumnej pozornosti, obzvlášť na Slovensku. Ďalej, výskumné zameranie na identifikáciu motivácie mladých ľudí práve k sebaodhaľovaniu online či skúmanie súvislostí miery sebaodhalenia a vybraných premenných (pocity osamelosti, sebahodnotenie), môže priniesť podnetné zistenia osvetľujúce aktuálne fenomény komunikácie v 21. storočí, ktoré spätne ovplyvňujú vytváranie sociálnych vzťahov a vlastné hodnotenie jednotlivca.
Publikácie: 
1. ADM Václaviková, I., Dikáczová, S. (2018). The manifestations of self-disclosure on social media and their relation to self-esteem and the feeling of loneliness among young people. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 295-297.
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete