2017
 • Názov projektu: Hybrid  Stories in Adult Education

Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: The main goal of the project is to exchange practices for effective strategies for activating, counseling and motivating parents with low key competencies for development. Specific objectives have been clearly determined and can be attained owing to the character and experience of the partnership.

The aims of the project Hybrid Stories in Adult Education is:

1. Enhancing the quality and adequacy of the offer of improving the adults’ Key Competencies 

2. Supporting the equality and integration in adult education in order to ensure high quality of learning.

3. Developing the cooperation between the organizations in the area of parents’ education.

In the project, five Transnational Project Meetings have been planned every 6 months on average. One short-term course is planned to be organized during the project. The topic of the course will be Parental Key Competencies.

Publikácie:

 1. ADM Doktorová, D., Baranovská, A., Masár, M. (2018). Detection of mutual connections between prosocial behavior and emotional intelligence in young adulthood. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 8(2), 47-49.

 • Názov projektuKognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

Číslo projektu: APVV-15-0294

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2016 - 2018

Finančná dotácia projektu: 20.012,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizácia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a filozofických prístupov v skúmaní estetickej skúsenosti a vytvorenie platformy na širšie koncipovaný systematický a interdisciplinárny výskum subjektívnej skúsenosti.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-15-0294 - publikačné výstupy • Názov projektu: Rizikové správanie v adolescencii, jeho incidencia a ovplyvňujúce faktory

Číslo projektu: VEGA 1/0042/17
Zodpovedný riešiteľ: 
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Riešiteľský tím:Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu: 29.946,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na verifikovanie pôvodnej českej verzie typológie antisociálneho správania a na možnosti jej replikácie v SR. Predpokladá podobnosť novej typológie v možnosti odlíšiť skupiny adolescentov v závažnosti antisociálneho správania. Typy budú charakterizované na základe definovaných rizikových faktorov. Budú použité: dotazník SAHA a metódy zisťujúce osobnostné črty (BFI) a mieru sebakontroly (BSCS). Bude identifikovaný vplyv internálnych faktorov na antisociálne správanie, nakoľko podľa General Theory of Crime je kľúčovým faktorom pre rozvoj antisociálneho správania miera sebakontroly. Vzhľadom k predpokladanej veľkosti súboru (1000os.) je cieľom vytvoriť štrukturálny model zisťujúci interakcie medzi mierou sebakontroly, spôsobom výchovy, dispozičnými vlastnosťami a ďalšími environmentálnymi faktormi v ich vplyve na antisociálne správanie.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: VEGA 1/0042/17 - publikačné výstupy

 • Názov projektu: Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti

Číslo projektu: KEGA 004TTU-4/2015
Zodpovedný riešiteľ: 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Riešiteľský tím:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2015 - 2017

Finančná dotácia projektu: 1931 Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a umeleckých prístupov v kultúre a vo vysokom školstve a na obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokého školstva vo forme vytvárania predpokladov na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov.
Publikácie:
 1. ADE Démuthová, S. (2016): Masculinity and feminity in attractiveness of human face according to sex, brain dimorphism, and mating preferences. GRANT journal, 5(1), 10-15. 
 2. ADE Démuthová, S. (2016). Sex differences in human face attractiveness and intelligence assessment. Global Journal of Advanced Research, 3(6), 517-525.

 • Názov projektu: Situačno-motivačné faktory alkoholového správania a fajčenia

Číslo projektu: FPPV-10-2017

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marta Vavrová, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Marta Vavrová, PhD., Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017

Finančná dotácia projektu: 750 Eur

Charakteristika projektu: V rámci projektu bude riešená problematika užívania alkoholu a fajčenia u dospievajúcej a dospelej populácie prostredníctvom konceptu situačno-motivačných faktorov drogového správania. Koncept, tvorba metodiky (dotazníka) na jeho meranie a prvé výskumy boli publikované v monografii (Rojková, 2016). Cieľom projektu je vydanie nadväzujúcej monografie, kde budú prezentované ďalšie výsledky týkajúce sa alkoholového správania, ale aj fajčenia, s hlavným zámerom v rámci monografie publikovať aj Dotazník situačno-motivačných faktorov alkoholového správania a jeho modifikáciu pre fajčenie spolu s užívateľskou príručkou pre odbornú verejnosť pracujúcu (najmä) s mládežou. Dotazník podľa doterajších zistení má skríningový potenciál na identifikáciu rizikovej tendencie k užívaniu alkoholu a fajčeniu, súčasťou príručky budú orientačné kritériá pre skríning.

Publikácie:

 1. AAB Rojková, Z., Vavrová, M. (2017). Situačno-motivačné faktory alkoholového správania. Metodológia merania a aplikácia v praxi. Trnava: UCM.
 2. AFC Vavrová, M., Gálová, K. (2017). Selected personality traits and situation-motivational factors of tobacco behavior in adult smokers and former smokers. Mezinárodní Masarykova konference 2017. Vol. III. 18.-20. 12. 2017. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 713 – 721.

 • Názov projektu: The right to independent living of people with disabilities and their inclusion into society

Číslo projektu: VEGA 1/0132/17

Riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017 - 2019

Finančná dotácia projektu (pre hlavného riešiteľa): 5773 Eur (na rok 2017)

Charakteristika projektu: Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Spojenie týchto konceptov nájdeme v rôznych strategických dokumentoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt vychádza z tézy, že kvalita sociálnych služieb je nerozlučne spojená aj s implementáciou, reálnym napĺňaním, rešpektovaním, inštitucionalizovanou ochranou a kontrolou dodržiavania ľudských práv osôb, ktorým sa poskytuje nejaká sociálna služba. Zámerom projektu je predložiť jasné vymedzenie práva na nezávislý život a súvislosti medzi pojmami sebaurčenie, autonómia, spôsobilosti so zreteľom na právo postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.


 • Názov projektuStresové faktory a index únavy u jednotlivcov vo vybraných regiónoch Slovenska

Číslo projektu: FPPV-30-2017

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karol Kováč, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Karol Kováč, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017

Finančná dotácia projektu: 750 Eur

Charakteristika projektu: Stres je považovaný za problém v tomto storočí. V niektorých krajinách EU vypočítali, že ochorenia spôsobené stresom tvoria až 1/3 zo všetkých ochorení, čo sa odráža aj vo finančnej oblasti. V našom výskume sa zameriavame na vyšetrovanie individuálneho stresu u jednotlivcov a akým spôsobom ich stres a každodenné pracovné napätie ovplyvňuje. Zameriavame sa na meranie úrovne prežívaného stresu – psychického, fyzického – a tiež aj na stresovú odolnosť – teda ako sa človek dokáže adaptovať na stresové situácie, ktorým je vystavený. Na meranie používame metódu HRV – heart rate variability – ktorá analyzuje srdcovú frekvenciu.


 • Názov projektuAlternatívne vysvetlenia faktov a skutočností: osobnostné a postojové súvislosti kredibility konšpiračných teórií

Číslo projektu: FF UCM/Sel-2017

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2017-2018

Finančná dotácia projektu: 700 Eur

Charakteristika projektu: Vystavenie človeka obrovskému množstvu informácií (najmä v kyberpriestore), ktoré prakticky nie je možné kriticky posúdiť, upriamuje pozornosť na v posledných rokoch rozširujúce sa tendencie vysvetľovať skutočnosti a oficiálne stanoviská autorít vždy aj niekoľkými alternatívnymi spôsobmi. Hovoríme o problematike konšpiračných teórií a ich kredibility, ktorými sa psychologická obec v poslednom období zaoberá. Konkrétne sa jedná o tendenciu dôverovať konšpiračným teóriám, pričom výskum, ktorý bude mať experimentálny dizajn, sa bude sústrediť na identifikáciu relevantných osobnostných vlastností a postojov. Žiadané finančné prostriedky budú využité na pokrytie poplatkov spojených s publikáciami vedeckých štúdií v zahraničných recenzovaných časopisoch a prezentáciou výsledkov realizovaného výskumu na zahraničnej konferencii s následnou publikáciou štúdie z konferencie.

Publikácie:

 1. AFC Václaviková, I., Selecká, L. (2018). Anti-vaccination Information´s (not-) Trustworthiness: Selected Personality Traits and Emotional Context. Education, Culture, and Identity: The Future of Humanities, Education and Creative Industries. Sarajevo: International University of Sarajevo. 534-548.
 2. AFC Václaviková, I., Selecká, L. (2018). Vybrané osobnostné charakteristiky a emocionálny kontext (ne)dôvery v antivakcinačné informácie. Sociální procesy a osobnost 2017: looking back, looking for... Brno: Psychologický ústav AV ČR. 374-379.
 3. AFD Václaviková, I., Selecká, L. (2017). Osobnostný a postojový kontext posúdenia kredibility informácie s dôrazom na situáciu (ne)prítomnosti odborného zdroja. Sociálne procesy a osobnosť 2016: zborník príspevkov: Nový Smokovec, 12.-14. september 2016. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 452-460.
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete