2016
 • Názov projektu: Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania

Číslo projektu: APVV-15-0294

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím za FF UCM:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2016 - 2018

Finančná dotácia projektu: 47.876,- Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizácia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a filozofických prístupov v skúmaní estetickej skúsenosti a vytvorenie platformy na širšie koncipovaný systematický a interdisciplinárny výskum subjektívnej skúsenosti.

Publikácie:

Zoznam publikačných výstupov je k dispozícii: APVV-15-0294 - publikačné výstupy


 • Názov projektu: Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti

Číslo projektu: KEGA 004TTU-4/2015
Zodpovedný riešiteľ: 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Riešiteľský tím:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2015 - 2017

Finančná dotácia projektu: 826 Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a umeleckých prístupov v kultúre a vo vysokom školstve a na obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokého školstva vo forme vytvárania predpokladov na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov.
Publikácie:
 1. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016): Masculinity and feminity in attractiveness of human face according to sex, brain dimorphism, and mating preferences. In GRANT journal. Vol. 5, iss. 1 (2016), pp. 10-15. 
 2. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016). Sex differences in human face attractiveness and intelligence assessment. In: Global Journal of Advanced Research. Vol. 3, iss. 6 (2016), pp. 517-525.

 • Názov projektu: 2D:4D ratio a jeho vzťah k vybraným psychickým charakteristikám

Číslo projektu: FF UCM/Dem-2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2015-2016

Finančná dotácia projektu: 1000 Eur

Charakteristika projektu: Cieľom projektu je overenie zatiaľ diskutovanej spojitosti  2D:4D so špecifickými na pohlavie viazanými psychickými charakteristikami. 2D:4D je pomer dĺžky ukazováka a prstenníka na ľudskej ruke a podľa výskumov by mal zodpovedať množstvu testosterónu, ktorému bol jedinec vystavený vo vnútromaternicovom vývine. Keďže tento hormón vyplýva na formovanie mozgu a následne na správanie a prežívanie jedinca počas jeho ďalšieho života, je cieľom sledovať, či typicky mužské/ženské charakteristiky psychiky budú korelovať s 2D:4D.

Publikácie:

 1. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016). 2D:4D As An Alternative Measure for Sex: Focus on Aggression. In: Global Journal for Research Analysis.  ISSN 2277-8160, Vol. 5, iss. 3 (2016), pp. 5-6.
 2. AFC  DÉMUTHOVÁ, S., SELECKÁ, L. (2016). The 2D:4D ratio as an alternative measure for the psychological features of sexual dimorphism and verbal abilities: a pilot study. In: MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. 
 3. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016): Masculinity and feminity in attractiveness of human face according to sex, brain dimorphism, and mating preferences. In GRANT journal. Vol. 5, iss. 1 (2016), pp. 10-15.  

 • Názov projektu: Drogové správanie dospievajúcich, jeho rizikové a protektívne faktory

Číslo projektu: FPPV-21-2016
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2016

Finančná dotácia projektu: 1000 Eur

Charakteristika projektu: V predkladanom výskumnom projekte je riešená téma drogového správania jednotlivcov v období pubescencie a adolescencie (14-17 rokov). Drogové správanie je chápané ako: užívanie alkoholu, fajčenie, užívanie marihuany, užívanie nelegálnych drog. Vo výskume nadväzujeme na naše poznatky o situačno-motivačných faktoroch experimentovania či pravidelného užívania alkoholu a fajčenia, kde je výskyt týchto foriem drogového správania nízko pod hranicou dospelosti, kedy je toto užívanie legálne. V aktuálnej štúdii budeme prostredníctvom metodiky SAHA získavať údaje o incidencii drogového správania a o etiologických faktoroch psychosociálneho spektra (rodinné prostredie, rovesnícke prostredie, školské prostredie, postoje, sebakontrola), pričom do predmetu výskumu zahrnieme aj užívanie nelegálnych drog. Hlavným cieľom výskumu bude zistiť aktuálny výskyt jednotlivých foriem drogového správania v reprezentatívnej vzorke populácie dospievajúcich, identifikovať všeobecné a špecifické etiologické faktory ovplyvňujúce rôzne formy drogového správania, na základe výsledkov identifikovať protektívne faktory, ktorých odhalenie má potenciál zefektívniť prevenciu.

Publikácie:

 1. AFC ROJKOVÁ, Z. Slovenská verzia dotazníka SAHA a jej pilotné overovanie. In Psychologické aspekty pomáhání 2016. Sborník z mezinárodní vědecké konference., 9.-10. 11. 2016. Ostrava: OSU, 2017.
 2. AAB ROJKOVÁ, Z. Situačno-motivačné faktory alkoholového správania. Trnava: 2016. 105 s.

 • Názov projektu:Osobnostný a postojový kontext posúdenia kredibility s dôrazom na situáciu (ne)prítomnosti odborného zdroja

Číslo projektu: FPPV-25-2016 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 

Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD. 

Časové rozpätie projektu: 2016 

Finančná dotácia projektu: 600€

Charakteristika projektuPrístup k internetu, ktorým v súčasnosti v našom kultúrnom okruhu disponuje výrazná väčšina populácie, najmä v posledných dvoch dekádach zásadným spôsobom mení a určuje tiež prístup k informáciám v rôznych oblastiach. Internet bol integrovaný do našich životov ako dôležitý, priam až nevyhnutný nástroj komunikácie a získavania informácií. Obrovské množstvo dát dostupných online a súčasne vysoká tendencia vyhľadávajúcich spoľahnúť sa na tieto zdroje, upriamuje pozornosť na problematiku kredibility, respektíve kvality informácie ako takej a - v neposlednom rade - jej zdroja. Kredibilita sa v tomto kontexte teda vzťahuje k uveriteľnosti ako informácii samotnej, tak aj jej poskytovateľovi. Ako jednotlivec, pátrajúci po odpovediach na svoje otázky, posudzuje získavané informácie? Cieľom experimentálneho designu výskumu predkladaného projektu preto bude identifikácia osobnostne relevantných vlastností a individuálnych presvedčení (postojov), ktoré potenciálne formujú posúdenie kredibility informácie; a to v odlišných experimentálnych scenároch: 1. v prípade anonymného zdroja informácie (dôraz na obsah informácie) a 2. v prípade, že informácia je prisudzovaná odbornému zdroju (dôraz na poskytovateľa informácie).

Publikácie:

 1. ADE VÁCLAVIKOVÁ, I., SELECKÁ, L., FÁBRY, R. (2016). How the (anti)vaccine information credibility could be changed? The importance of personality traits, attitudes, and expert source presence. Grant Journal. ISSN 1805-062X, 2016.
 2. AFD VÁCLAVIKOVÁ, I., SELECKÁ, L. Osobnostný a postojový kontext posúdenia kredibility informácie s dôrazom na situáciu (ne)prítomnosti odborného zdroja. Sociálne procesy a osobnosť 2016. 
 3. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I., SELECKÁ, L., FÁBRY, R. (2016). (Anti)vaccination attitudes: credibility of the information and it’s change depending on expert source presence and personality traits. MMK -  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, s.926-932.
 4. AFD VÁCLAVIKOVÁ, I., SELECKÁ, L., FÁBRY, R. (2016). Influence of the (non-)presence of expert source on the information’s credibility assessment: Personality and attitudinal context. Quaesti, The 4th Virtual Multidisciplinary Conference December 12 – 16, 2016.


 • Názov projektu: Core Self-Evaluations z hľadiska pozitívnej psychológie: Súvislosti Core Self-Evaluations s črtovými premennými a ich dôsledky (implikačný výskum)

Číslo projektu: FF UCM/Sel-2015  

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2015-2016

Finančná dotácia projektu: 800 Eur

Charakteristika projektu: Vedeckým cieľom predkladaného projektu je komplexnejšie rozpracovať koncept Core Self-Evaluations v slovenských reáliách z dôvodu, že intenzívna výskumná činnosť v rámci tejto problematiky je realizovaná prioritne v zahraničí, a navyše táto problematika je spracovaná hlavne s dôrazom na pracovnú sféru. Tento koncept si nepochybne zaslúži pozornosť v našich podmienkach, a navyše výskumná pozornosť by mala byť sústredená nielen na profesionálnu oblasť, ale i na rodinnú sféru. Komplexnejšie skúmanie Core Self-Evaluations vo vzťahu k ďalším zásadným konceptom má navyše rozsiahle praktické implikácie v zmysle poradenskej praxe a personálneho manažmentu.  

Publikácie:

 1. ADE SELECKÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2017) Core Self-Evaluations and Work/Family Interface as Life Satisfaction Predictors in Group of Employed Parents Compared to Group of Workers without Children. International Journal of Humanities Social Sciences and Education. 4 (1), 2017.
 2. ADE VÁCLAVIKOVÁ, I., POLŤÁKOVÁ, Z. (2016). Strategies for Coping with Work-Family Conflict among Employed Parents: A Qualitative Analysis. Ecoletra, (3), p. 95-107.
 3. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I. (2016). Positive psychology perspective: Self-efficacy, Gender identity and Social Support as Predictors for Work-Family Enrichment among Employed Parents. SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology.

Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete