2015
 • Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave

Číslo projektu: ESF 26110230104

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Riešiteľský tím: za Katedru psychológie FF UCM - PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD. 

Časové rozpätie projektu: 2013/2015

Finančná dotácia projektu: 499 305 Eur

Charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitniť a posilniť ľudské zdroje vo výskume a vývoji na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom vytvorenia a implementovania vzdelávacieho programu vysokoškolskej pedagogiky. Ďalším cieľom programu je realizácia dvoch nových doktorandských programov na Filozofickej fakulte UCM. 

Publikácie

 1. ACB BARANOVSKÁ, A., HOLIENKOVÁ, J. (2014). Psychická odolnosť učiteľov v procese učenia (1. vyd.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 180 s. ISBN 978-80-8105-617-8.
 2. ADE BARANOVSKÁ, A. (2015). Emotional Intelligence and Perfectionism as factors determining the rate of burn-out in primary and secondary school teachers. In: Canadian International Journal of Social Science and Education. ISSN 2356-847X, Vol. 3, pp. 428-443.
 3. AFD BARANOVSKÁ, A. (2015). Pracovná motivácia, potreby a pracovná spokojnosť v práci vysokoškolského učiteľa. In: Vysokoškolská pedagogika v doktorandskom štúdiu - teória a prax: zborník príspevkov z konferencie. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-725-0, S. 6-19 [CD-ROM].
 4. ACB BARANOVSKÁ, A. (2014). Dyslexia u predškolákov. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 120 s. [online]. ISBN 978-80-8052-869-0.
 5. ACB BARANOVSKÁ, A. (2014). Emočná inteligencia - jej rozvíjanie u detí v predškolskom veku. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 94 s. [online]. ISBN 978-80-8052-678-8. 
 6. AFC BARANOVSKÁ, A., DOKTOROVÁ, D. (2014). Komparácia úrovne asertivity študentov humanitných a technických odborov vysokých škôl. In: Sapere Aude 2014: pedagogika, psychologie a dnešní společnost: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. vol. IV. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-03-0, S. 564-570 [CD-ROM].

 • Názov projektu: Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF: 26110230098
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Píšová, PhD.
Riešiteľský tím: doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., mim. prof.; doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.; PhDr. Katarína Hincová, PhD.; PhDr. Marián Kamenčík, PhD.; Mgr. Peter Naščák, PhD.; Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD.; prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.; Mgr. Martin Droščák; prof. Dr. Zoroslav Spevák; Mgr. Mariana Sirotová, PhD.; PaedDr. Eva Frýdková, PhD.; doc.PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013-2015
Finančná dotácia projektu: 221 060, 01 Eur
Charakteristika projektu: Učiteľ má osobitné postavenie v procese výchovy a vzdelávania. Skvalitnením vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov na výučbu slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín je možné dosiahnuť aj vyššiu úroveň súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách národnostných menšín. Kvalifikovaní učitelia využívajúci moderné vyučovacie metódy dokážu odstrániť jazykové bariéry žiakov patriacich k národnostným menšinám, aby sa tí dokázali uplatniť na trhu práce a prispôsobiť sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti. Viac na: http://slovped.webnode.sk/ 
Publikácie
 1. ACB DÉMUTHOVÁ, S. (2015). Úvod do psychologických vied pre pedagógov. (1.vyd). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.180 s.ISBN 978-80-8105-658-1.

 • Názov projektu: Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti

Číslo projektu: KEGA 004TTU-4/2015
Zodpovedný riešiteľ: 
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Riešiteľský tím:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2015-2017

Finančná dotácia projektu: 728 Eur

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na analýzu kognitívnych aspektov estetickej skúsenosti, ako aj možnosti kognitívnej explanácie vnímania krásy. Hlavným cieľom je testovanie hypotézy, že estetický zážitok je založený na percepcii kognitívne analyzovateľných informácií a možnosti identifikácie kultúrnych, evolučných a historických zdrojov štrukturujúcich estetickú skúsenosť. Realizia projektu umožní vytvoriť podmienky pre širšiu vedeckú a odbornú diskusiu o kognitívnych aspektoch vnímania krásy a estetickej skúsenosti a o opodstatnenosti existencie kognitívnej estetiky v humanitných odboroch. Projekt je zameraný na podporu integrácie vedeckých a umeleckých prístupov v kultúre a vo vysokom školstve a na obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokého školstva vo forme vytvárania predpokladov na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov.

Publikácie:

 1. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016): Masculinity and feminity in attractiveness of human face according to sex, brain dimorphism, and mating preferences. In GRANT journal. Vol. 5, iss. 1 (2016), pp. 10-15. 
 2. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016). Sex differences in human face attractiveness and intelligence assessment. In: Global Journal of Advanced Research. Vol. 3, iss. 6 (2016), pp. 517-525.

 • Názov projektu: 2D:4D ratio a jeho vzťah k vybraným psychickým charakteristikám

Číslo projektu: FF UCM-2015/1
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Riešiteľský tím:  doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2015-2016

Finančná dotácia projektu: 1000 Eur

Charakteristika projektu: Cieľom projektu je overenie zatiaľ diskutovanej spojitosti  2D:4D so špecifickými na pohlavie viazanými psychickými charakteristikami. 2D:4D je pomer dĺžky ukazováka a prstenníka na ľudskej ruke a podľa výskumov by mal zodpovedať množstvu testosterónu, ktorému bol jedinec vystavený vo vnútromaternicovom vývine. Keďže tento hormón vyplýva na formovanie mozgu a následne na správanie a prežívanie jedinca počas jeho ďalšieho života, je cieľom sledovať, či typicky mužské/ženské charakteristiky psychiky budú korelovať s 2D:4D.

Publikácie:

 1. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016). 2D:4D As An Alternative Measure for Sex: Focus on Aggression. In: Global Journal for Research Analysis.  ISSN 2277-8160, Vol. 5, iss. 3 (2016), pp. 5-6.
 2. AFC  DÉMUTHOVÁ, S., SELECKÁ, L. (2016). The 2D:4D ratio as an alternative measure for the psychological features of sexual dimorphism and verbal abilities: a pilot study. In: MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. 
 3. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2016): Masculinity and feminity in attractiveness of human face according to sex, brain dimorphism, and mating preferences. In GRANT journal. Vol. 5, iss. 1 (2016), pp. 10-15.  


 • Názov projektu: Využívanie HRV pri diagnostike špecifických výchovno-vzdelávacích problémov v škole

Číslo projektu: FPPV-19-2015
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dominika Doktorová PhD.

Riešiteľský tím:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2015

Finančná dotácia projektu: 1000 Eur

Charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je zistiť činitele, ktoré priamo aj nepriamo pôsobia na výkon žiaka a prostredníctvom HRV techniky pomôcť žiakovi elimimovať problémy v učení spôsobené narušenou pozornosťou.

Publikácie:

 1. BDF BARANOVSKÁ, A. (2016). CUTS - pomôcka na rozvíjanie kognitívnych schopností a zručností dieťaťa predškolského veku. In: Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, Roč. 70, č. 3 (2015/2016), s. 41-43.
 2. ACB BARANOVSKÁ, A., MIČKOVÁ, Z. (2015). Školský psychológ: a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese. 1. diel. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 174 s. ISBN 978-80-8105-743-4.
 3. ADF  DOKTOROVÁ, D., RUČKOVÁ, G. (2015). Účinnosť rolových hier na vyjadrenie emócií vo vzťahu matka a dieťa. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. ISSN 0555-5574, Roč. 49, č. 1-2, s. 31-39.


 • Názov projektu: Situačné verzus dispozičné faktory pracovnej spokojnosti

Číslo projektu: FF UCM/Hol-2015

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD. 

Časové rozpätie projektu: 2015

Finančná dotácia projektu: 350 Eur

Charakteristika projektu: Projekt „Situačné verzus dispozičné faktory pracovnej spokojnosti“ sa zameriava na problematiku pracovnej spokojnosti s cieľom identifikovať prediktory pracovnej spokojnosti z radov situačných a dispozičných premenných a porovnať ich v dvoch odlišných pracovných prostrediach, v komerčnej a štátnej sfére.


 • Názov projektu: Interfunkčné vzťahy a záťaž kognitívnych schopností ako prediktory úspešného akademického a profesijného vývinu

Číslo projektu: FF UCM/Mič-2015

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
Riešiteľský tím:  PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
Časové rozpätie projektu:  2015-2016

Finančná dotácia projektu: 1000 Eur

Charakteristika projektu: Cieľom projektu je pomocou metodologických inštrumentov relevantne definovať základné konštrukty, ktoré sa môžu podieľať na miere úspešnosti akademického a profesijného vývinu a to – schopnosť vytvárať kognitívne štruktúry a jej potreba, tvorivosť, emocionálna a sociálna inteligencia.

Publikácie

 1. AED BARANOVSKÁ, A. (2015). Interakčný štýl učiteľa ako dôležitý prediktor tvorby sociálnej klímy vo vyučovacom procese. In: Pedagogica Actualis VII.: edukačné prostredie a kultúra. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-709-0, S. 8-34.
 2. AFC PAULÍK, K., MIČKOVÁ, Z., BARANOVSKÁ, A. (2015). Pracovní angažovanost učitelů českých a slovenských gymnázií. In: Psychologie práce a organizace 2015. Kvalita pracovního života: mezinárodní odborná konference. Praha: MATFYZPRESS. ISBN 978-80-7378-309-9, S. 233-244.
 3. AFC BARANOVSKÁ, A. (2015). Spojitosť medzi perfekcionizmom a burn outom u učiteľov. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-736-9, S. 188-195.

 • Názov projektu: Core Self-Evaluations z hľadiska pozitívnej psychológie: Súvislosti Core Self-Evaluations s črtovými premennými a ich dôsledky (implikačný výskum)

Číslo projektu: FF UCM/Sel-2015  

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2015-2016

Finančná dotácia projektu: 800 Eur

Charakteristika projektu: Vedeckým cieľom predkladaného projektu je komplexnejšie rozpracovať koncept Core Self-Evaluations v slovenských reáliách z dôvodu, že intenzívna výskumná činnosť v rámci tejto problematiky je realizovaná prioritne v zahraničí, a navyše táto problematika je spracovaná hlavne s dôrazom na pracovnú sféru. Tento koncept si nepochybne zaslúži pozornosť v našich podmienkach, a navyše výskumná pozornosť by mala byť sústredená nielen na profesionálnu oblasť, ale i na rodinnú sféru. Komplexnejšie skúmanie Core Self-Evaluations vo vzťahu k ďalším zásadným konceptom má navyše rozsiahle praktické implikácie v zmysle poradenskej praxe a personálneho manažmentu.  

Publikácie:

 1. ADE SELECKÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2017) Core Self-Evaluations and Work/Family Interface as Life Satisfaction Predictors in Group of Employed Parents Compared to Group of Workers without Children. International Journal of Humanities Social Sciences and Education. 4 (1), 2017.
 2. ADE VÁCLAVIKOVÁ, I., POLŤÁKOVÁ, Z. (2016). Strategies for Coping with Work-Family Conflict among Employed Parents: A Qualitative Analysis. Ecoletra, (3), p. 95-107.
 3. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I. (2016). Positive psychology perspective: Self-efficacy, Gender identity and Social Support as Predictors for Work-Family Enrichment among Employed Parents. SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology.

 • Názov projektu: Situačno-motivačné faktory drogového správania, overovanie a modifikácia dotazníka na ich zisťovanie

Číslo projektu: FF UCM/Roj-2015

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD.

Časové rozpätie projektu: 2015-2016

Finančná dotácia projektu: 900 Eur

Charakteristika projektu: Projekt rieši vysoko aktuálnu tému týkajúcu sa drogového správania a jeho ovplyvňujúcich faktorov. Ide o koncept SITUAČNO-MOTIVAČNÝCH FAKTOROV a originálny dotazník, ktorý zisťuje tieto faktory, pôvodne vytvorený pre skúmanie faktorov pri experimentovaní s alkoholom a pravidelnom pití retrospektívne u dospelých alkoholikov a nealkoholikov, neskôr aplikovaný u dospievajúcich, mladších a starších dospelých nepatologickej (nezávislej) populácie. Cieľom projektu je realizovať ďalšie overovanie metodiky vytvorenej na zisťovanie situačno-motivačných faktorov na rozšírenej populačnej vzorke, modifikovať dotazník pre nelegálne drogy a tabakizmus (pravidelné fajčenie) a pripraviť teoretické a empirické materiály k vydaniu monografie.

Publíkácie:

 1. AFC MIČKOVÁ, Z., ROJKOVÁ, Z. Osobnostné, rodinné a situačno-motivačné faktory pravidelného pitia u vysokoškolákov. In: Sociální procesy a osobnost: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 9.-11.9.2015. Brno: v tlači. 
 2. AFC ROJKOVÁ, Z., MIČKOVÁ, Z. Overovanie a modifikácia Dotazníka sitačno-motivačných faktorov alkoholového správania. In: Sociálne procesy a osobnost: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 9.-11.9.2015. Brno: v tlači. 
 3. ADF ROJKOVÁ, Z., GÁLOVÁ, K. Situačno-motivačné faktory experimentovania s fajčením. In: Kondášove dni 2015: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Trnava: v tlači. 


Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete