2014


 • Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF 26110230104
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Riešiteľský tím: za Katedru psychológie FF UCM PhDr. Andrea Baranovská, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD. 
Časové rozpätie projektu: 2013-2015
Finančná dotácia projektu: 499 305 Eur
Charakteristika projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitniť a posilniť ľudské zdroje vo výskume a vývoji na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom vytvorenia a implementovania vzdelávacieho programu vysokoškolskej pedagogiky. Ďalším cieľom programu je realizácia dvoch nových doktorandských programov na Filozofickej fakulte UCM. Viac na: Doktorandi

Publikácie

 1. ACB BARANOVSKÁ, A., HOLIENKOVÁ, J. (2014). Psychická odolnosť učiteľov v procese učenia (1. vyd.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 180 s. ISBN 978-80-8105-617-8.
 2. ADE BARANOVSKÁ, A. (2015). Emotional Intelligence and Perfectionism as factors determining the rate of burn-out in primary and secondary school teachers. In: Canadian International Journal of Social Science and Education. ISSN 2356-847X, Vol. 3, pp. 428-443.
 3. AFD BARANOVSKÁ, A. (2015). Pracovná motivácia, potreby a pracovná spokojnosť v práci vysokoškolského učiteľa. In: Vysokoškolská pedagogika v doktorandskom štúdiu - teória a prax: zborník príspevkov z konferencie. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-725-0, S. 6-19 [CD-ROM].
 4. ACB BARANOVSKÁ, A. (2014). Dyslexia u predškolákov. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 120 s. [online]. ISBN 978-80-8052-869-0.
 5. ACB BARANOVSKÁ, A. (2014). Emočná inteligencia - jej rozvíjanie u detí v predškolskom veku. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 94 s. [online]. ISBN 978-80-8052-678-8. 
 6. AFC BARANOVSKÁ, A., DOKTOROVÁ, D. (2014). Komparácia úrovne asertivity študentov humanitných a technických odborov vysokých škôl. In: Sapere Aude 2014: pedagogika, psychologie a dnešní společnost: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. vol. IV. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-03-0, S. 564-570 [CD-ROM].

 • Názov projektu: Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF: 26110230098
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Píšová, PhD.
Riešiteľský tím: doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., mim. prof.; doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.; PhDr. Katarína Hincová, PhD.; PhDr. Marián Kamenčík, PhD.; Mgr. Peter Naščák, PhD.; Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD.; prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.; Mgr. Martin Droščák; prof. Dr. Zoroslav Spevák; Mgr. Mariana Sirotová, PhD.; PaedDr. Eva Frýdková, PhD.; doc.PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013-2015
Finančná dotácia projektu: 221 060, 01 Eur
Charakteristika projektu: Učiteľ má osobitné postavenie v procese výchovy a vzdelávania. Skvalitnením vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov na výučbu slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín je možné dosiahnuť aj vyššiu úroveň súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách národnostných menšín. Kvalifikovaní učitelia využívajúci moderné vyučovacie metódy dokážu odstrániť jazykové bariéry žiakov patriacich k národnostným menšinám, aby sa tí dokázali uplatniť na trhu práce a prispôsobiť sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti. Viac na: http://slovped.webnode.sk/ 
Publikácie
 1. ACB DÉMUTHOVÁ, S. (2015). Úvod do psychologických vied pre pedagógov. (1.vyd). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.180 s.ISBN 978-80-8105-658-1.

 • Názov projektu: Kognitívne štruktúry v procese skvalitňovania psychosociálnych, emocionálnych a environmentálnych determinantov osobnosti v medziľudských interakciách
Číslo projektu: FF UCM/Bar-2014
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Zuzana Mičková, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2014
Finančná dotácia projektu: 1000 Eur
Charakteristika projektu: Výskum kognitívnych štruktúr získava stále väčšiu podporu a pozornosť v zahraničí. Štúdie dokazujú, že prepojenie potreby vytvárať a dosahovať kognitívnu štruktúru súvisí s rozhodovaním jedinca, aj s jeho osobnostnými charakteristikami. Vo výskume je zisťovaná vzájomná súvislosť s ďalšími faktormi, ktoré determinujú osobnosť jedinca a pomáhajú pri skvalitňovaní jeho života.
Publikácie:
 1. AAB BARANOVSKÁ, A., DOKTOROVÁ, D. (2015). Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 190 s. ISBN 978-80-8105-750-2.
 2. AFC BARANOVSKÁ, A., DOKTOROVÁ, D., MIČKOVÁ, Z. (2015). Zisťovanie spojitosti medzi potrebou, schopnosťou vytvárania kognitívnej štruktúry a emocionálnou inteligenciou, perfekcionizmom a burnoutom u učiteľov. In: Psychologie práce a organizace 2015. Kvalita pracovního života: mezinárodní odborná konference. Praha: MATFYZPRESS. ISBN 978-80-7378-309-9, S. 9-24.
 3. AFC DOKTOROVÁ, D. (2015). Emocionálna inteligencia a jej zložky a ich vzťah k perfekcionizmu učiteľa. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-736-9, S. 36-45.
 4. AED  DOKTOROVÁ, D. (2015). Spojitosť medzi úrovňou empatie, tvorivosti učiteľov a žiakov v strednom školskom veku. In: Pedagogica Actualis VII.: edukačné prostredie a kultúra. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - ISBN 978-80-8105-709-0, S. 69-93.

 • Názov projektu: Validácia zahraničného výskumného nástroja Core Self-Evaluations Scale na slovenské podmienky
Číslo projektu: FPPV-07-2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková, PhD., Mgr. Lenka Selecká, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2014
Finančná dotácia projektu: 500 Eur
Charakteristika projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je testovať psychometrické vlastnosti (vnútorná konzistencia, Cronbachov koeficient alfa, exploratívna a konfirmačná obsahová analýza) zahraničného výskumného nástroja Core Self-Evaluations Scale v slovenskej populácii, zistiť jeho konštruktovú validitu prostredníctvom slovenskej verzie Päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI a vyvodiť odporúčania pre jeho ďalšie použitie v našich podmienkach.
Publikácie:
 1. AFC  KARASOVÁ, J., OČENÁŠOVÁ, L. (2014). Testovanie psychometrických vlastností dotazníka The Core Self-Evaluations Scale: pilotná štúdia. In Eva Maierová, Roman Procházka, Martin Dolejš, Ondřej Skopal (Eds.) PHD. Existence 2014. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, s. 231-238. ISBN 978-80-244-4224-2. Príspevok je evidovaný v databáze Web of Science. 
 2. AFD  SELECKÁ, L., HOLIENKOVÁ, J. (2014). Validation of the Core Self-Evaluations Scale research instrument in the conditions of Slovak Republic. In Michal Mokrys, Stefan Badura (Eds.) The 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference HASSACC 2014. Zilina: Publishing Institution of the University of Zilina, pp. 113-117. ISBN 978-80-554-0949-8. 
 3. AFC  HOLIENKOVÁ, J., SELECKÁ, L. (2014). Konštruktová validita slovenskej verzie dotazníka Core Self-Evaluations Scale. In MMK 2014: medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014; pp. 1659-1666. ISBN 978-80-87952-07-8 [CD-ROM].
 4. ADF SELECKÁ, L., HOLIENKOVÁ, J. (2015). Validation of the Slovak-language Core Self-Evaluations Scale: a pilot study. In Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol. 3, No. 2, pp. 158-164. ISSN 1339-1488.  


 • Názov projektu: Model základného sebahodnotenia v kontexte pracovnej spokojnosti

Číslo projektu: FF UCM/Hol-2014 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková (Karasová), PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková (Karasová), PhD., Mgr. Lenka Selecká (Očenášová), PhD.

Časové rozpätie projektu: 2014

Finančná dotácia projektu: 200 Eur

Charakteristika projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je testovať psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Core Self-Evaluations Scale, zistiť jej konštruktovú validitu prostredníctvom slovenskej verzie NEO-FFI a identifikovať predpokladané súvislosti medzi modelomCore Self-Evaluationsa konštruktom pracovnej spokojnosti.

Publikácie

 1. AFC HOLIENKOVÁ, J., SELECKÁ, L. (2014). Konštruktová validita slovenskej verzie dotazníka Core Self-Evaluations Scale. In: MMK 2014: medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 1659-1666. ISBN 978-80-87952-07-8 [CD-ROM].

 • Názov projektu: Pôsobenie mediálnych obsahov televízneho spravodajstva na úzkosť a náladu jednotlivca
Číslo projektu: FPPV-10-2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., Jana Šarmírová, Katarína Kováčová
Časové rozpätie projektu: 2014
Finančná dotácia projektu: 500 Eur
Charakteristika projektu: Výskum je centrovaný na riešenie problematiky v oblasti negatívneho pôsobenia obsahov prezentovaných v televíznom vysielaní na prežívanie človeka. Konkrétne ide o obsahy vysielané denne v hlavnom vysielacom čase v spravodajských reláciách, ktorých negatívny charakter môže pôsobiť na zvýšenie aktuálnej úzkosti a dlhodobo môžu mať vzťah k úzkostlivosti (ako črte) u jednotlivcov. 

Publikácie:

 1. AFD Rojková Z., Kováčová K., Šarmírová, J.: The effect of television news media contents on anxiety and mood of individuals. In: The 2nd international virtual Scientific Conference; Žilina: EDIS, 2014. ISBN: 978-80-554-0891-02. s. 238 – 243.   
 2. ADF Rojková, Z., Kováčová, K., Šarmírová, J.: The effect of television news media contents on anxiety and mood of individuals in the context of neuroticism / Zuzana Rojková, Katarína Kováčová, Jana Šarmírová, 2015. In: Journal of Education, Psychology and Social Sciences (EPS). - ISSN 1339-1488, Vol. 3, iss. 2 (2015), pp. 122-131 [online].   
 3. AFC Rojková Z., Šarmírová, J., Kováčová K.: Pôsobenie pozitívneho a negatívneho televízneho spravodajstva na prežívanie jednotlivca. Meranie fyziologických a psychologických zmien v laboratórnych podmienkach. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, ETTN 042-14-14030-12-4. 

 • Názov projektu: Analýza stratégií zvládania konfliktu práce a rodiny u zamestnaných rodičov
Číslo projektu: FPPV-20-2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2014
Finančná dotácia projektu: 500 Eur

Charakteristika projektu: Vyvažovanie nárokov plynúcich z kompetitívnych rolí reprezentovaných doménami práce a rodiny predpokladá vnímanie záťaže a potenciálne negatívne prežívanie, ktoré môže mať významný dopad na subjektívnu pohodu a spokojnosť. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať prežívaný konflikt a identifikovať stratégie jeho zvládania u zamestnaných rodičov. 

Publikácie:

 1. AAB VÁCLAVIKOVÁ, I. (2015). Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny: význam sebaúčinnosti a rodovej identity pre vnímanie konfliktu a obohacovania práce a rodiny. Trnava: UCM v Trnave. 144 s. ISBN 978-80-8105-724-3.
 2. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I. (2014). Sociálna opora vo vzťahu k pozitívnym a negatívnym aspektom prepojenia práce a rodiny: genderové rozdiely. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

 3. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I. (2014). K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny prostredníctvom self-efficacy for work/family conflict management scale. In PhD. Existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4224-2.
 4. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I., POLŤÁKOVÁ, Z. (2014). Demanding situations at work with a negative impact on family life. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete