2013
 • Názov projektu: Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF: 26110230098
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Píšová, PhD.Riešiteľský tím: doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., mim. prof.; doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.; PhDr. Katarína Hincová, PhD.; PhDr. Marián Kamenčík, PhD.; Mgr. Peter Naščák, PhD.; Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD.; prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.; Mgr. Martin Droščák; prof. Dr. Zoroslav Spevák; Mgr. Mariana Sirotová, PhD.; PaedDr. Eva Frýdková, PhD.; PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013-2015
Finančná dotácia projektu: 221 060, 01 Eur
Charakteristika projektu: Učiteľ má osobitné postavenie v procese výchovy a vzdelávania. Skvalitnením vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov na výučbu slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín je možné dosiahnuť aj vyššiu úroveň súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách národnostných menšín. Kvalifikovaní učitelia využívajúci moderné vyučovacie metódy dokážu odstrániť jazykové bariéry žiakov patriacich k národnostným menšinám, aby sa tí dokázali uplatniť na trhu práce a prispôsobiť sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti. Viac na: http://slovped.webnode.sk/
Publikácie:
 1. ACB DÉMUTHOVÁ, S. (2015). Úvod do psychologických vied pre pedagógov(1.vyd.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 180 s. ISBN 978-80-8105-658-1.

 • Názov projektu: Chápanie smrti v ontogenéze - medzinárodný projekt
Číslo projektu: FF UCM-04-2013
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013-2014
Finančná dotácia projektu: 833 Eur
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je získať teoretické aj empirické poznatky týkajúce sa vývinu pojmu smrti a chápania smrti, a to od útleho detstva až po starobu. V rámci predmetného projektu je dôraz kladený najmä na tie aspekty spojené s chápaním smrti, ktorých sledovanie má svoj špecifický význam z hľadiska národnosti probanda.
Publikácie:
 1. ACA DÉMUTHOVÁ, S. (2015). Vybrané problémy tanatológie. (1.vyd.). Brno: Masarykova univerzita. 85 s. ISBN 978-80-210-7907-6.
 2. ACB DÉMUTHOVÁ, S. (2013). Kapitoly z tanatológie. (1.vyd.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta.150 s. ISBN 978-80-8105-530-0.
 3. ADE DÉMUTHOVÁ, S. (2013). Fear of death in relation to religiosity in adults. In GRANT journal. ISSN 1805-0638, Roč. 2, č. 2 (2013), s. 11-15 [online].
 4. ADE DÉMUTHOVÁ, S., BUCIK, V. (2013). Fear of Dying in Relation to Religiosity in AdultsIn Studia Psychologica. ISSN 1642-2473, Roč. 12, č. 13(1) (2013), s. 55-64.
 5. AFD DÉMUTHOVÁ, S., HOLUBOVÁ, L. (2015). Prežívaná kvalita života u umierajúcich v nemocniciach, hospicoch a domácej starostlivostiIn Kondášove dni 2014: zborník príspevkov. (1. vyd.). Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-730-4, s. 80-91 [CD-ROM].
 6. BDF DÉMUTHOVÁ, S. (2013). Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS. In Ostium: internetový časopis pre humanitné odbory. ISSN 1336-6556, Roč. 9, č. 2 (2013), [2 s.] [online].
 7. GII DÉMUTHOVÁ, S. (2015). Ako sa s deťmi baviť o smrti. IDenník N. - ISSN 1339-844X, 31. 5. 2015, [3 s.]

 

 • Názov projektu: Funkcia osobnosti, percepčných schopností a inteligencie pri osvojovaní hudobných zručností a v hudobnej činnosti človeka
Číslo projektu: FPPV-12-2013
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2013
Finančná dotácia projektu: 1000 Eur 
Charakteristika projektu: Projekt zameraný na riešenie výskumných problémov v oblasti hudobnej psychológie. Cieľom bolo skúmanie funkcie špecifických (percepčných), rozumových schopností a osobnostných štruktúr v procese osvojovania hudobných zručností u detí I.st. ZUŠ prostredníctvom analýzy vplyvu  úrovne percepčných, rozumových schopností a osobnostných charakteristík na kvalitu procesu osvojovania hudobných zručností (prstoklad, notopis). V druhom rade bola riešená otázka štruktúry inteligencie u hudobníkov (jednotlivci aktívne sa venujúci hudobnej činnosti) s cieľom identifikovať jej špecifiká v sledovanej populácii. Výsledky a odporúčania sú využiteľné v praxi pedagógov v oblasti hudobného vzdelávania (z dôrazom na rešpektovanie individuálnych rozdielov, ktoré môžu ovplyvňovať výchovno-vzdelávacie ciele v tejto oblasti). Výsledkom je tiež odporúčanie využitia psychodiagnostických metód v diagnostike potenciálu k úspešnej hudobnej činnosti (osobnostné, intelektové, percepčné dispozície).
Publikácie:
 1. AFC ROJKOVÁ, Z.: Psychologické determinanty v procese osvojovania hudobných zručností. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS 3. vyd. 2013. ISBN 978-80-905243-9-2. S. 122-129.
 2. AFC ROJKOVÁ, Z.: About the general intellectual level and structure of intelligence in human musical activities. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9. s. 2533-2540.
 3. AFC ROJKOVÁ, Z.: Možnosti identifikácie interindividuálnych rozdielov v procese osvojovania hudobných zručností. In: Sociální procesy a osobnost 2013Včera, dnes a zítra: sborník príspevkov z medzinárodní vědecké konference; Brno: AVČR, 2013. ISBN 978-80-86174-21-1. - s. 285 – 289.

 • Názov projektu: HRV Biofeedback v diagnostickom a terapeutickom procese
Číslo projektu: FPPV-33-2013
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Selecká (Očenášová), PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Lenka Selecká (Očenášová), PhD., PhDr. Iveta Šefarová
Časové rozpätie projektu: 2013
Finančná dotácia projektu: 1000 Eur
Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na skvalitnenie výučby a rozvoj vzdelávania študentov psychológie prezenčnej formy štúdia prostredníctvom využitia HRV biofeedbacku. Nakoľko využívanie tradičných foriem, prevažne typu ceruzka-papier, nezodpovedá súčasným trendom, cieľom projektu je nákup softwéru HRV biofeedbacku a jeho ďalšie využívanie v rámci vzdelávacieho procesu študentov psychológie v predmetoch Psychodiagnostika a psychometrika, Psychodiagnostika dospelých, Psychoterapia, Autogénny tréning.
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete