2010
 • Názov projektu: Vývoj a implementácia celoplošného inovatívneho modelu cielenej penitenciárnej interakcie pre populáciu juvenilných delikventov v SR
Číslo projektu: FPPV/67/10VVČ
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2010-2011
Finančná dotácia projektu: 1000 Eur
Charakteristika projektu: Pre efektívnejšiu penitenciárnu intervenciu, no najmä pre účinnejšiu prevenciu recidívy trestnej činnosti je nevyhnutné identifikovať kľúčové a korigovateľné problémy u konkrétneho odsúdeného. Účelom projektu bolo vytvorenie modelu efektívneho a najmä cieleného využívania resocializačných, reedukačných, výchovných a korektívnych aktivít špecialistami pracujúcimi s mladistvými vo výkone trestu.
Publikácie: Dostupné tu

 • Názov projektu: Predškolák - budúci žiak
Číslo projektu: Grant mesta Trnava 10/2/3/37
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriela Ručková, PhD.
Riešiteľský tím: PhDr. Gabriela Ručková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2010
Finančná dotácia projektu: 300 Eur
Charakteristika projektu: Projekt sa zameriaval na identifikáciu kľúčových charakteristík v spojitosti s dvoma aktuálnymi oblasťami problémov predškolákov a detí nastupujúcich na povinnú školskú dochádzku. Prvá oblasť sa zameriavala na problém školskej zrelosti a následnej intervencie v prípade objavenia sa ťažkostí a druhá na problematiku rozšírenej výučby cudzieho jazyka. Výstupy boli publikované a tiež aplikované v praxi. 
Publikácie: 
 1. RUČKOVÁ, G., VAREČKOVÁ, Ľ. (2011). Výučba cudzieho jazyka v predškolskom veku s dôrazom na vývin reči. In Kondášove dni 2010: zborník príspevkov. Trnava: Katedra psychológie FF UCM v Trnave, s. 123-128. ISBN 978-80-8105-232-3.
 2. RUČKOVÁ, G., VAREČKOVÁ, Ľ. (2010). Vývin reči so zameraním na lámanie bariér pri výučbe cudzieho jazyka v predškolskom veku. In Zborník z konferencie o vzdelávaní na tému: Cudzí jazyk - brána do sveta poznávania. Trnava: Mesto Trnava, s. 52-56. 


 • Názov projektu: Psychoteritoriálne správanie v intrapsychických väzbách
Číslo projektu: VEGA 1/0504/08
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vojtech Haring, PhD.
Riešiteľský tím: prof. PhDr. Ján Čech, CSc. - 800 hodín; MUDr. Jozef Haring, PhD. - 200 hodín; PhDr. Anton Markuš, CSc. - 200 hodín; PhDr. Gabriela Ručková - 1000 hodín; PhDr. Jana Hubinská - 1000 hodín; Mgr. Slávka Démuthová, PhD. - 200 hodín.
Časové rozpätie projektu: 2008-2010
Finančná dotácia projektu: 1560 Eur

Charakteristika projektu: Psychické teritórium - "psychoteritorialita" - je vyznačené záujmami, vzdelaním, praxou, ale aj etnickými, konfesiálnymi a inými faktormi. Ide o málo rozpracovanú problematiku v súčasnej psychológii. Pri zvýšenej mobilite postmodernej spoločnosti a pri oslabovaní významu geografickej teritoriality psychoteritorialita vystupuje do popredia ako aktuálny psychologický i spoločenský problém. 

Aktuality
Zápisné listy-dôležité!

Vážení študenti,

Zápisné listy potrebné k zápisu do vyššieho ročníka pre denné štúdium sú k dispozícií na nasledujúcom linku.

Zápisný list pre štud...
Termín prijímacieho konanie na doktorandské štúdium

Vážení študenti, 

prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa bude konať 8.8.2022 o 15:00. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete