Psychologické centrum

Psychologické centrum pri Katedre psychológie FF UCM pracuje pod záštitou rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2015.

Vo svojich špecializovane vybavených priestoroch poskytuje študentom všetkých študijných odborov a všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu:

 • v rôznych životných situáciách – zvládanie záťaže a krízových situácií,
 • v osobnej oblasti – osobné problémy, problémy vo vzťahoch (v skupine, rodine, partnerstve, k sebe),
 • v pracovnej oblasti – otázky motivácie, sebaregulácie a pod.
 • v otázkach učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia a pod.

Odborníci psychologického centra zabezpečujú taktiež konzultácie  a najmä usmernenie v rôznych psychických ťažkostiach:

 • nespavosť,
 • depresívne príznaky,
 • úzkostné príznaky,
 • problémy s príjmom potravy,
 • problémy s nadmerným užívaním psychoaktívnych látok.

Psychologické centrum má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

K dispozícii sú klientom buď priamo v poradni alebo prostredníctvom online platformy, pričom rozsah spolupráce sa stanovuje individuálne - spravidla na ohraničený počet stretnutí.


Termín prvého stretnutia je plánovaný v závislosti od aktuálneho vyťaženia pracovníkov centra a rozsah spolupráce je limitovaný v závislosti od povahy problému. Môže ísť o jednorazovú konzultáciu alebo krátkodobú až strednodobú poradenskú činnosť, spravidla sa stanovuje na 5-10 sedení.

Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby sú bezplatné.

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom prvotného kontaktu cez e-mail u Vami vybranej psychologičky. V kontaktnom maile stručne uveďte, o aký problém ide. Prostredníctvom mailu si dohodnete čas a spôsob konzultácie (osobný kontakt, telefonát, videohovor,...).

Mgr. Ema Benka, PhD.

PhDr. Jana Hubinská, PhD.

Mgr. Dominika Kurajda, PhD.

Mgr. Jakub Ladecký

Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.


Prípadnú pomoc, podporu, nasmerovanie alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená i pre Vás.

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 

Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Katedre Psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dizertačnú skúšku ukončila opäť na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získala osvedčenie od prof. PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc.v nižšom stupni autogénneho tréningu.
Neskôr, v rámci vlastného vzdelávania absolvovala:

 • Sebaskúsenostný výcvik (32hodín)
 • Individuálnu psychoterapiu – 80 hodín
 • Akreditovaný vzdelávací program – Mediátor
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Akreditovaná vzdelávacia aktivita – prvý kontakt s klientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte
 • Výcvik v programe Buddy
 • Základný výcvik v Transakčnej analýze – TA 101 +  Pasivita vo vzťahoch
 • Výcvik v schématerapii – získaný certifikát – vystavil Slovenský inštitút schématerapie SIST

V oblasti psychologického poradenstva sa venuje najmä vzťahovej väzbe:

 • a jej súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi jedinca (priatelia, partneri, rodičia),
 • ako aj jej súvislosťou s rôznymi oblasťami (životná spokojnosť, sebaúcta, sebaponímanie),
 • jej transgeneračným prenosom ako aj intrapsychickými konfliktami.

Kontakt: jana.hubinska(zav.)ucm.sk

                                            

Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD. 

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, kde tiež úspešne absolvovala doktorandské štúdium, kde výskumne doteraz pracuje najmä s pacientmi so schizofréniou.

V súčasnosti pôsobí na katedre psychológie ako odborná asistentka a psychologička v poradenstvom centre UCM. Už počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti na psychiatrických klinikách, ale aj v prostredí pracovnej a organizačnej psychológie. Po ukončení štúdia získala akreditované vzdelávanie v psychologickom a sociálnom poradenstve a v krízovej intervencií v organizácií Ipčko.sk, kde následne pôsobila skoro dva roky. Ďalej absolvovala kurzy psychodiagnostických metód, čo momentálne denne využíva vo svojej praxi ako psychologička na psychiatrickom oddelení Nemocnice sv. Lukáša v Galante. Vo svojej praxi sa venuje psychodiagnostike, vedie skupinové a komunitné stretnutia, autogénnemu tréningu a takisto individuálnych psychologickým sedeniam ako v klinickom prostredí, tak aj v prostredí bežného života. Momentálne je ašpirantkou na nástup do dlhodobého psychodynamického výcviku.

Vzdelávanie/akreditované odborné podujatia:

 • Akreditované psychoterapeutické konferencie
 • Špecializačné štúdium klinická psychológia (SZU BA, 2022- trvá)
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve (SZU BA, 2021-2022)
 • Výcvik v ROR metóde (Brno, 2023- trvá)
 • Výcvik v MMPI (Olomouc, 2023-trvá)
 • Psychiatria 21.storočia- moderná psychiatria (Pezinok, máj 2023)
 • Porozumieť človeku s poruchou osobnosti (PEUNI BA, september 2022)
 • pravidelné supervízie (skupinové, individuálne)
 • oddelenské semináre
 • Handtest, Baum Test, Úvod do ROR metódy (Brno, 2020-2021)
 • akreditované vzdelávanie v psychologickom a sociálnom poradenstve a v krízovej intervencií v organizácií Ipčko.sk (220h+150h, Bratislava, 2019)
 • psychologické poradenstvo pre ľudí so zdrav.znevýhodnením Dobrá Linka
 • výskumný pracovník v oblasti kliniky (psychiatrické kliniky naprieč celou SR, 2019-trvá)
 • práca s biofeedbackom, stress profile
 • Výcvik v programe Buddy

V oblasti psychologického poradenstva sa venuje najmä klientom:

 • ktorý riešia otázky, ktoré už majú dopad na ich bežné fungovanie
 • psychosomatické ťažkosti
 • depresívne príznaky
 • emocionálne problémy
 • kognitívne problémy
 • úzkostné príznaky

 • problémy s príjmom potravy
 • problémy s nadmerným užívaním psychoaktívnych látok
 • rôzne iné aj klinické problémy

Kontakt: ivana.mirdalikova(zav.)ucm.sk


Mgr. Dominika Kurajda, PhD. -profil

Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získavala skúsenosti ako vyškolený dobrovoľník vo viacerých občianskych združeniach, vo forme výchovy a neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí. V súčasnosti pôsobí v centre poradenských služieb a prevencie, kde sa venuje diagnostike a poradenstvu vo výchovných a edukatívnych problémoch.

Vzdelávanie a tréningy: absolvovala najmä v oblasti arteterapie a oblasti meditácie ako napr. kurz mindfulness ale i výcvik v programe Buddy

Ponúka poradenstvo a podporu najmä v oblasti:

 • osobnostného rozvoja,
 • zvládania stresu,
 • adaptácie na nové životné situácie,
 • riešenia problémov prameniacich z akademického prostredia (prokrastinácia,....).·

Kontakt: dominika.kurajda(zav.)ucm.sk


Mgr. Ema Benka, PhD.

Ukončila jednoodborové štúdium psychológie absolvovaním dizertačnej skúšky v študijnom programe pedagogická, poradenská a školská psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. V akademickom prostredí pôsobí ako odborný asistent s profilovými predmetmi z okruhu pracovnej psychológie. Mimo akademického prostredia pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých ako lektor mäkkých zručností a kouč v oblasti rozvoja ľudského potenciálu.

Doplňujúce vzdelávanie počas a po ukončení štúdia absolvovala v rámci uvedených oblastí:

 • Telefonická krízová intervencia a poradenstvo pre deti
 • Sociálno-psychologický výcvik, zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných spôsobilostí
 • Projektový manažment
 • Arteterapia
 • Podpora zdravia a prevencia závislostí
 • Úvod do koučingu-Solution focused coaching, Self coaching
 • Efektívne vedenie ľudí a motivácia
 • Manažérska komunikácia a vedenie porád
 • Rozhovory na riadenie výkonu podriadených
 • Rozvoj predajných zručností
 • Prezentačné a obchodné zručnosti
 • Buddy systém

Ponúka poradenstvo a podporu najmä v oblasti:

 • kariérového smerovania,
 • riešenia pracovných problémov,
 • problémov v školskom prostredí,
 • osobnostného rozvoja,
 • riešenia komunikačných problémov,
 • zvládania stresu a v krízových situáciách.

Kontakt: ema.benka(zav.)ucm.sk

 

Mgr. Jakub Ladecký

Vyštudoval jednoodborové štúdium psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia získaval skúsenosti v poradenstve intenzívnymi skupinovými školeniami v rámci rôznych terapeutických škôl. Praxoval rok ako školský psychológ na základnej škole a v akademickom prostredí sa dlhodobo venuje psychometrike a vo výskume sa zameriava na ťažkosti v emočnom prežívaní. 

Ponúka poradenstvo a podporu najmä v oblasti:

 • Emočné ťažkosti
 • Zvládanie stresu
 • Problémy v akademickom prostredí
 • Adaptačné problémy, životné zmeny
 • Coming out

Kontakt: ladecky2(zav.)ucm.sk


Aktuality
Pozvánka na Interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu LOQUERE 2024

Milí študenti, pozývame Vás na 5.ročník Interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE, kto...
ZMENA! Rozvrh hodín externé štúdium – zimný semester akademického roka 2023/2024 

Milí študenti, rozvrh hodín pre externé štúdium ZS AR 2023/24 nájdete na tomto odkaze.
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete