2012

 • Názov projektu: Determinanty pracovnej spokojnosti príslušníkov Policajného zboru SR
Číslo projektu: FPPV-14-2012
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Holienková (Karasová), PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Jana Holienková (Karasová), PhD.
Časové rozpätie projektu: 2012
Finančná dotácia projektu: 500 Eur
Charakteristika projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je analyzovať problematiku pracovnej spokojnosti príslušníkov Policajného zboru SR z hľadiska jej determinantov z radov organizačných, demografických a osobnostných premenných. Čiastkovým cieľom projektu je identifikovať možný súvis medzi aktuálnou úrovňou pracovnej spokojnosti policajtov a vybranými determinantmi a zistiť tak podiel jednotlivých determinantov na pracovnej spokojnosti policajtov.

Publikácie

 1. AFC  KARASOVÁ, J. (2012). Faktory pracovnej spokojnosti príslušníkov polície. In Hana Chýlová,, Martin Lukeš, Matúš Šucha (Eds.) Psychologie prace a organizace v ČR: 20.-21.9.  2012, Praha. Praha : Oeconomica, s. 48-57. ISBN 978-80-245-1910-4. 
 2. AFC  KARASOVÁ, J. (2013). Význam pojmu práca u služobne mladších policajtov a ich subjektívne motívy pre vstup do policajnej profesie: kvalitatívna analýza. In Aleš Neusar, Lucie Vavrišová (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 125-134. ISBN 978-80-244-3905-1. 
 3. ADE  KARASOVÁ, J. (2013). Možnosti merania pracovnej spokojnosti príslušníkov polície: Adaptácia Dantzkerovho dotazníka Job Satisfaction Scale pomocou faktorovej analýzy na podmienky slovenskej polície. In Bezpečnostní teorie a praxe, roč. 1, s. 101-110. ISSN 1801-8211.  
 4. AFD KARASOVÁ, J., OČENÁŠOVÁ, L., POLŤÁKOVÁ, Z., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2013). K otázke merania pracovnej spokojnosti príslušníkov PZ SR prostredníctvom dotazníka Job Satisfaction Scale. In Ladislav Lovaš, Katarína Vasková (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2012: zborník z medzinárodnej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 353 - 363. ISBN 978-80-8152-086-0.


 • Názov projektu: Sebaúčinnosť vo vzťahu k vnímaniu prelínania prostredia práce a rodiny
Číslo projektu: FPPV-16-2012
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Časové rozpätie projektu: 2012
Finančná dotácia projektu: 500 Eur
Charakteristika projektu: Cieľom výskumu predkladaného projektu je prispieť k psychologickému skúmaniu problematiky prelínania prostredia práce a rodiny v našom prostredí; a to prostredníctvom identifikácie významu sebaúčinnosti pre vnímanie prelínania týchto sfér v zmysle konfliktu alebo obohatenia.
Publikácie: 
 1. AAB VÁCLAVIKOVÁ, I. (2015). Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny: význam sebaúčinnosti a rodovej identity pre vnímanie konfliktu a obohacovania práce a rodiny. Trnava: UCM v Trnave. 144 s. ISBN 978-80-8105-724-3.
 2. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I.  (2013). Subjektívne vnímané pozitívne aspekty prepojenia práce a rodiny. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2013 : sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc.ISBN 978-80-244-3917-4, S. 210-219 [CD-ROM].
 3. AFC JAKÚBKOVÁ, K., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2013). Konflikt práce a rodiny u mužov v procese adaptácie na rodičovskú rolu. In: Psychologie práce a organizace 2013: sborník mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3916-7, S. 80-89 [CD-ROM].
 4. AFD VÁCLAVIKOVÁ, I. (2012). Význam sebaúčinnosti vo vzťahu ku konfliktu a obohacovaniu práce a rodiny. In Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie. ISBN 978–80–88910–40–4.
 5. AFD OČENÁŠOVÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I. (2012). Sociálna a emocionálna inteligencia vo vzťahu k anticipovaným dôsledkom prepojenia práce a rodiny. In Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie. ISBN 978–80–88910–40–4.
 6. AFC VÁCLAVIKOVÁ, I., KARASOVÁ, J. OČENÁŠOVÁ, L., POLŤÁKOVÁ, Z. (2012). Anticipated results of work-family interface: the role of self-efficacy. In MMK 2012: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 2602-2608. ISBN 978-80-905243-3-0.
Aktuality
Katedrové kolo ŠVOČ 
Oznam o blokovej výučbe dr. Malůša a prof. Spasovskeho počas LS 2023/24

Vážení študenti,

výučba predmetu Experimentálna psychológia pod vedením dr. Malůša bude prebiehať pr...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete